Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon på Rowan Gorilla VI - boresystemer

I perioden 8.9.-10.9.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med boresystemer på den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI (RG6). Under tilsynet ble det påvist to avvik fra regelverket og to forhold med potensial for forbedringer.


Rowan Gorilla VI
Rowan Gorilla VI

Bakgrunn
RG6 (bildet) er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning. Rowan Drilling (Rowan) har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen for å kunne utføre oppdrag på norsk sokkel, med planlagt oppstart i år. Tilsynet med boresystemer er en del av vår saksbehandling av søknaden.

Tilsynet om bord på RG6 ble gjennomført mens innretningen lå ved et verft i Dundee, UK, for femårsklassing og å utføre diverse oppgraderinger.

Formål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at relevante regelverkskrav var oppfylt, og få bekreftet at selskapets styringssystem på innretningen var på plass før boreaktivitetene igangsettes på norsk sokkel.

Resultat
Tilsynet på innretningen var basert på stikkprøver for å se om utstyret var i henhold til norske regelverkskrav og som beskrevet i SUT-søknaden.

Det generelle inntrykket er at Rowan har gjort store fremskritt på boreområdet sammenlignet med tilstanden under tidligere verifikasjoner i desember 2007.

En bekymring knyttet til boreaktivitetene som er planlagt på norsk sokkel, er den store mengden med nytt utstyr som både skal installeres, tilpasses øvrig utstyr og testes før ønsket borestart.

Dokumentasjonen knyttet til nytt utstyr og håndtering av dette, konsekvenser for endring av styringssystemene, opplæring av ansatte både som enkeltindivid og den samlede kompetansen er en utfordring i den sammenheng.

Under verifikasjonen om bord identifiserte vi to avvik fra regelverket: manglende kartlegging av sikkerhetssone på boredekk i forbindelse med rørhåndtering og utstrakt bruk av manuelle ventiler i borevæskesystemer og i bulkanleggene. Det ble også avdekket to forhold med potensial for forbedringer.

Lenke til tilsynsrapporten (kun på engelsk) i høyre spalte.

,
E-post: |