Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon på Rowan Gorilla VI – beredskap og maritime systemer

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24.-26. oktober 2007 tilsyn med beredskap og maritime systemer om bord på den flyttbare innretningen Rowan Gorilla VI (RG6) mens denne opererte på britisk sokkel. Under tilsynet fikk vi teknisk støtte av personal fra Sjøfartsdirektoratet.


Bakgrunn for tilsynet
RG6 er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning. Rowan Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for innretningen for å kunne utføre oppdrag på norsk sokkel i 2008. Tilsynet med beredskap og maritime systemer er en del av vår saksbehandling av søknaden.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold innen beredskap, rednings- og brannvernutstyr, helikopterdekk, maritim teknologi inkludert stabilitet og integritet mot vær og vind, er i samsvar med regelverkskrav.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte 22 avvik fra regelverkskrav og 9 forhold med potensial for forbedring innenfor områdene beredskap, rednings- og brannvernutstyr, helikopterdekk, maritim teknologi inkludert stabilitet og integritet mot vær og vind. Problemstillingene relatert til avvikene må løses før det kan igangsettes aktiviteter på norsk sokkel.

På grunn av de mange avvik som vi identifiserte gjennom stikkprøver anmoder vi Rowan Drilling til å revidere/forbedre kvaliteten på gap-amalysen for området beredskap og deretter oversende oss en oppdatert “PSA Compliance Study Report No. 2006-0759” for beredskap.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |