Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - marinteknologi og elektro på Eirik Raude

I tidsrommet 29.6. - 1.7.2004 førte Petroleumstilsynet (Ptil), med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir), tilsyn ombord på boreinnretningen Eirik Raude som opereres av Ocean Rig AS. Aktiviteten var rettet mot styringssystemer og tekniske forhold innen områdene marinteknologi og elektro, herunder stabilitet, ballastsystem, vær- og vanntett integritet, kraftforsyning, dynamisk posisjoneringssystem og redningsmidler samt elektrotekniske forhold.


Aktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler med Ocean Rig personell og verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet

Eirik Raude er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygget i perioden 1997 - 2002 ved Dalian New Shipyard i Kina, Friede Goldman Offshore i Pascagoula MS, USA og Halifax Irving Shipyard i Canada. Innretningen har ikke vært i operasjon på norsk sokkel tidligere.

Ocean Rig A/S har søkt om (SUT) for innretningen. Selskapet har kontrakt med Statoil og Norsk Hydro for boring på norsk sokkel med planlagt oppstart i oktober 2004.

Formål med tilsynet

Målsettingen med denne aktiviteten er å verifisere om styringsmessige og tekniske forhold innen fagområdene marinteknologi og elektro på Eirik Raude, er i henhold til myndighetskrav.

Verifikasjonen er gjennomført basert på informasjon mottatt i forbindelse med SUT-søknaden fra selskapet.

Resultat fra tilsynet

For å klargjøre innretningen for operasjon på norsk sokkel, pågår et program for å oppgradering innretningen med hensyn til vinterisering. Det skal videre installeres fire ankervinsjer slik at Eirik Raude også kan operere som slakk forankring innretning.

Verifikasjonen avdekket nye avvik som ikke er identifisert i SUT-søknaden: Innen ballast systemer, innen vær- og vanntett integritet, redningsmidler og innen elektro.

Det ble videre avdekket forbedringspotensiale innen lensesystemer og forhold ved tap av overtrykk i rom.

Det kom videre fram at kjennskap til innretningen og trening i bruk av nødprosedyrer ikke var tilfredsstillende.

Tilsynsrapporten ble oversendt Ocean Rig AS 8. juli 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss