Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - marine systemer på Transocean Leader

Petroleumstilsynet (Ptil) med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir) gjennomførte 15.-16.4.2004 tilsyn med de marine systemene på den flyttbare boreinnretningen Transocean Leader (bildet). Aktiviteten var rettet mot de marine fagområdene, herunder stabilitet, ballastsystem, vær- og vanntett integritet, nødkraftforsyning samt forankring og redningsmidler.


Tilsynet ble gjennomført ved samtaler med Transocean personell og verifikasjoner om bord.

Bakgrunn for tilsynet

Transocean har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Transocean Leader. Som en del av SUT-prosessen inngår en måling av innretningens tekniske tilstand opp mot gjeldende regelverk.

Transocean hjemler SUT-søknaden for Transocean Leader i rammeforskriftens § 3. Denne paragrafen åpner for at en innretning som er registrert i et nasjonalt skipsregister og som følger et maritimt driftskonsept, kan benytte Sdirs forskrifter med ufyllende klasseregler gitt av Det Norske Veritas (DNV) for relevante tekniske krav.

I denne sammenhengen vil de marine områdene nevnt ovenfor falle inn under relevante tekniske krav slik de er definert i rammeforskriftens § 3.

Formål med tilsynet

Målet med aktiviteten er å verifisere informasjonen i SUT-søknaden fra Transocean, samt å verifisere hvorvidt innretningen møter relevante myndighetskrav innenfor området marine systemer.

Resultat av tilsynet

Tilsynet avdekket nye avvik som ikke var identifisert i SUT-søknaden.

Det er videre notert observasjoner som angår forhold med forbedringspotensial.

Under verifikasjonen var innretningen ikke i drift. Det var derfor ikke mulig å verifisere kravene til kompetanse og familiarisering av personellet fullt ut.

Vi vil påpeke at Transocean har ansvar for at operativt personell ombord har nødvendig kompetanse og tilstrekkelig trening innen sine respektive ansvarsområder ved start av operasjon.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss