Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - HMS-styringssystemer og arbeidsmiljø på Stena Dee

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 18.-19.8.2004 en tilsynsaktivitet rettet mot utvalgte deler av Stena Drilling Ltd (Stena) sitt styringssystem for oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsmessige (HMS) forhold knyttet til selskapets innretninger på norsk sokkel. Innenfor reviderte områder synes Stena i hovedsak å ha på plass hensiktsmessige styringssystemer.


Aktiviteten ble gjennomført ved Stena sitt kontor i Aberdeen.

Bakgrunn for tilsynet

Stena Dee er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygget i 1984 ved Mitsubitshi Heavy Industries, Japan.

Innretningen har tidligere vært i operasjon på norsk sokkel, men har de siste årene vært i operasjon på britisk sokkel eller har ligget i opplag.

Stena har søkt om (SUT) for innretningen. Selskapet har avtale med ChevronTexaco for boring av en brønn på norsk sokkel med planlagt oppstart i september 2004.

Dette tilsyn inngår som et ledd i Ptils saksbehandling av Stenas søknad om SUT.

Formål med tilsynet

Målsettingen med aktiviteten var å verifisere om utvalgte deler av Stena sitt HMS styringssystem og arbeidsmiljømessige forhold på Stena Dee er i henhold til gjeldende myndighetskrav.

Verifikasjonen ble gjennomført basert på samtaler med personell hos Stena og gjennomgang av selskapets styrende dokumentasjon.

Det ble også foretatt en verifikasjon av selskapets aktiviteter for å følge opp tidligere påpekte arbeidsmiljøforhold på innretningen Stena Dee.

Resultat fra tilsynet

Innenfor reviderte områder synes Stena i hovedsak å ha på plass hensiktsmessige styringssystemer. Det ble demonstrert god kjennskap til HMS styringssystemene blant personell som var til stede under aktiviteten.

Under aktiviteten ble det avdekket enkelte avvik fra regelverkets krav. Manglene var blant annet knyttet til selskapets rutiner for hendelsesgransking, oppfølging av arbeidsrelaterte sykdommer, ivaretakelse av hovedbedriftsansvaret og organisering av felles stedlig arbeidsmiljøutvalg.

Videre ble det påpekt enkelte områder med forbedringspotensial.

Ptil registrerer ellers som positivt det omfattende utbedringsarbeidet som Stena har iverksatt under verkstedsoppholdet i Rotterdam for å rette opp uheldige arbeidsmiljøforhold påpekt under Petroleumstilsynets arbeidsmiljø verifikasjon på Stena Dee i mars 2004.

Det er ellers vårt inntrykk at gjenstående arbeidsmiljøkartlegginger som må gjennomføres når innretningen er i normal operasjon, blir utført i tråd med etablerte planer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss