Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - boring, sikring og løfteoperasjoner på Eirik Raude

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 12.7. - 14.7.2004 tilsyn ombord på boreinnretningen Eirik Raude. Aktiviteten var rettet mot styringssystemer og tekniske forhold innen områdene boresystemer, sikringssystemer, samt kran- og løfteoperasjoner. Det er Ptils konklusjon at Ocean Rigs samsvarsmåling mot HMS regelverket av de aktuelle systemene på Eirik Raude er mangelfull på enkelte områder.


Bakgrunn for tilsynet

Eirik Raude er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning utrustet ved Friede Goldman Offshore i Pascagoula MS, USA, og kom i gang med første operasjon i Canada i november 2002.

Innretningen har hittil ikke vært i operasjon på norsk sokkel.

Ocean Rig A/S søkte om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen 14.juni 2004. Selskapet har kontrakt med Statoil og Norsk Hydro for boring på norsk sokkel med planlagt oppstart av aktivitet i oktober 2004.

Før samtykke til operasjon på norsk sokkel med innretningen gis, må det foreligge en SUT fra PtiL

En slik uttalelse dekker søkers styringssystemer og tekniske forhold på innretningen og er en uttalelse om innretningens egnethet for bruk i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel i forhold til relevante regelverkskrav.

I SUT-søknaden fra Ocean Rig er de tekniske kravene i innretningsforskriften lagt til grunn ved samsvarsmålingene. For de fagområdene som dekkes av denne aktiviteten innebærer dette bruk av Norsok-standarder og DNVs OS-standarder.

Søknaden forutsetter nedre temperaturgrense på -20 C for utstyr og systemer på innretningen.

Formål med tilsynet

Målsettingen med denne aktiviteten er å verifisere om styringsmessige og tekniske forhold innen fagområdene boresystemer, sikringssystemer og kran- og løfteoperasjoner, er i henhold til myndighetskrav.

Verifikasjonen er gjennomført på bakgrunn av beskrivelser i SUT-søknaden, avklaringsmøter med selskapet, samt tilsyn om bord på innretningen.

Resultat fra tilsynet

Det er Ptils konklusjon at Ocean Rigs samsvarsmåling mot HMS regelverket av de aktuelle systemene på Eirik Raude er mangelfull på enkelte områder.

Det ble under aktiviteten avdekket nye avvik fra regelverket som ikke er identifisert i SUT-søknaden.

Avvikene varierer fra direkte avvik fra HMS forskriftene til avvik gjennom det å ikke oppfylle sikkerhetsnivået beskrevet i standarder som det er referert til i regelverkets veiledninger.

Det ble videre gjort observasjoner som angår forhold med forbedringspotensial.

Avvikene skal i betydelig grad utbedres før og ved ankomst til Norge der innretningen skal ha et kortere verftsopphold.

Høy teknisk kapabilitet, samt profesjonell innstilling blant involvert personell, har bidratt positivt til inntrykkene fra verifikasjonsaktiviteten.

Ptil vil ellers framheve det som positivt at flere av de planlagte og iverksatte oppgraderingene vil bidra til å heve innretningens standard på HMS området.

For å klargjøre innretningen for operasjon under kalde klimatiske forhold på norsk sokkel, pågår et program for å evaluere og oppgradere innretningen med hensyn til vinterisering. Det er viktig at alle aktuelle tiltak snarlig konkretiseres med hensyn til dette.

Verifikasjonen avdekket 16 nye avvik og 9 forbedringspunkter.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss