Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - boresystemene på Transocean Leader

Verifikasjonen av boresystemene i forbindelse med SUT-saksbehandling ble utført i perioden 27.-28. april 2004 mens innretningen lå ved verft i Ølen.


Bakgrunn for tilsynet

Aktiviteten inngår som ledd i Petroleumstilsynets (Ptils) saksbehandling av innsendt søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Transocean Leader (TOL).

Formålet med tilsynet

Hensikten med aktiviteten var å verifisere om utvalgte tekniske forhold relatert til boreområdene og -systemene på TOL er i samsvar med regelverkets bestemmelser. Aktiviteten gir også et grunnlag for å vurdere om Transocean (TO) har lykkes mht det verifikasjonsarbeidet som er utført der innretningen er målt opp mot regelverket.

Resultat av tilsynet

Det er vår konklusjon at samsvarsmålingen av boresystemene i forbindelse med TOL er relativ god, selv om det under aktiviteten ble avdekket avvik fra regelverket. Avvik som ble funnet under verifikasjonen relaterer seg til vedlikehold, samt noe teknisk i "moon pool" området og på boredekk. Avvikene skulle i stor grad skulle utbedres under verftsoppholdet i Ølen.

Vi vil framheve det som positivt at flere av de planlagte og iverksatte oppgraderingene vil bidra til å heve innretningens standard på HMS-området.

Videre vil vi fokusere på kapasiteten til "poor boy" avgassertank. Dokumentasjonen viser at denne har kapasitet iht generelt krav for høytrykksboring, men vi ønsker å følge opp beregningsgrunnlaget for dimensjonering av denne tanken.

Dette vil skje på generelt grunnlag for å få belyst om det er relevant å legge APIs standard for horisontale separatorer til grunn for beregning av ytelse.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret