Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - boresystemene på Stena Dee

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 20.-22. april 2004 tilsyn med boresystemene på den flyttbare boreinnretningen Stena Dee, mens innretningen lå ved Verolme verft i Rotterdam.


Bakgrunn for tilsynet

Aktiviteten inngår som ledd i Petroleumstilsynets (Ptils) saksbehandling av innsendt søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Stena Dee.

Formål med tilsynet

Hensikten med aktiviteten var å verifisere om utvalgte tekniske forhold, relatert til boreområdene og -systemene på Stena Dee, er i samsvar med regelverkets bestemmelser.

Aktiviteten gir også et grunnlag for å vurdere om Stena Drilling har lykkes mht. det verifikasjonsarbeidet som er utført der innretningen er målt opp mot regelverket.

Resultat fra tilsynet

Det er Ptils konklusjon at samsvarsmålingen av boresystemene i forbindelse med Stena Drillings søknad om SUT for innretningen Stena Dée har klare mangler.

Det ble under aktiviteten avdekket avvik fra regelverket.

Avvikene varierer fra direkte avvik fra HMS forskriftene til avvik gjennom det å ikke oppfylle sikkerhetsnivået, beskrevet i internasjonale og norske standarder, som det er referert til i regelverkets veiledninger.

Avvikene relaterer seg til generelt vedlikehold, teknisk i "moon pool" området, brønnkontrollsystemer, lagring av eksplosiver og borevæskeanlegg.

Flere av systemene som ikke oppfylte regelverkets krav skulle ombygges eller var under ombygging. Ptil så det ikke hensiktsmessig å utføre verifikasjoner på disse systemene da vi forutsetter at Stena Drilling har gjort den nødvendige samsvarsmålingen for det nye utstyret. Dette gjelder i all hovedsak følgende systemer:

  • Sementeringsenheten
  • Slamblandingsanlegget
  • Borekabinen
  • Rørhåndteringsutstyret
  • Nødsystem for kontroll av utblåsningssikring

Ptil vil framheve det som positivt at flere av de planlagte og iverksatte modifikasjonene vil bidra til å heve innretningens standard på HMS området.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss