Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - beredskap på Borgland Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tiden 10.5.2004 — 12.5.2004 en verifikasjonsaktivitet om bord på boreinnretningen Borgland Dolphin på Tordisfeltet.


Aktiviteten var rettet mot styringssystemer, arbeidstakermedvirkning og kompetansekrav samt tekniske forhold innen området beredskap.
Tilsynet ble gjennomført ved samtaler, intervjuer, dokumentgjennomgang og verifikasjoner om bord.

Bakgrunn for tilsynet

Borgland Dolphin er en halvt nedsenkbar Aker H-3 boreinnretning bygget i 1976. Dolphin AS har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen. SUT ble obligatorisk fra 01.01.04. og må innehas for at innretningen kan benyttes på norsk sokkel.

Verifikasjonen var en del av myndighetenes oppfølgingsarbeid i den pågående SUT-prosessen.

Formålet med tilsynet

Målet med aktiviteten var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen fagområdet beredskap på Borgland Dolphin er i henhold til myndighetskrav, at beredskapen om bord gjennomgår en kontinuerlig forbedringsprosess samt at kravene til arbeidstakermedvirkning ivaretas.

Verifikasjonen ble gjennomført med utgangspunkt i SUT-søknaden fra selskapet, SUT-håndbok og gjeldende regelverkskrav.

Resultat av tilsynet

Under verifikasjonen ble det avdekket to nye avvik innen fagområdet beredskap. I tillegg fremkom det forhold med forbedringspotensial.

Det ble gjennomført en beredskapsøvelse under tilsynet. Til tross for ulik oppfatning av mønstringsmeldingen, ble det gjennomført en rask mønstring. Det ble demonstrert godt lederskap både inne i sentralen og ute i linjen. Kommunikasjonen var god.

Innretningens MOB-båt er ofte på vannet, og det gjennomføres hyppige øvelser. Beredskapsorganisasjonen består av gode lag som tar ansvar. Lagene rår over mye godt utstyr.

Verifikasjonen viste at alle om bord kjente sine oppgaver i beredskapsorganisasjonen, samt krav til kompetanse, men det var lite kunnskap om hvor kravene sto beskrevet.

Det er til vanlig sykepleiers ansvar å rekvirere helikopter til syketransport. I tilfeller der sykepleier er indisponert, er dette ansvaret noe uklart viderefordelt.

Da vi var på runde om bord, ble det avdekket enkelte avvik som relaterte seg til Sjøfartsdirektoratets regelverk.

Verifikasjonen avdekket også at det ikke var samsvar mellom innholdsfortegnelse og faktisk innhold i noe brannslukningsutstyr.

Vi stiller tydelige krav til arbeidstakers medvirkning i SUT-prosessen. Verifikasjonen viste imidlertid at deltakelsen hadde vært utilstrekkelig i linjen.

Verifikasjonen avdekket også utilstrekkelig merking. Det er heller ingen helhetlig politikk angående språk på innretningens skilter. Der skiltene ikke er tydelig illustrative, skal teksten være norsk. Dersom det er flere nasjonaliteter om bord, skal dette gjenspeiles i skiltingen. Merkingsarbeidet var ikke beskrevet i vedlikeholdsprogrammet.


Informasjon om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda