Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - arbeidsmiljø og elektriske systemer på Stena Dee

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 30.-31. mars 2004 en tilsynsaktivitet på den flyttbare innretningen Stena Dee. Tilsynet var en verifikasjon rettet mot fysisk/tekniske arbeidsmiljøforhold og elektriske systemer.


Aktiviteten ble gjennomført mens innretningen lå ved verft i Rotterdam.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet er en del av vår behandling av Stena Drilling Ltd. sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Stena Dee.

Formål med tilsynet

Hensikten med aktiviteten var å verifisere om utvalgte fysisk/tekniske arbeidsmiljøforhold og elektriske systemer på Stena Dee var i samsvar med regelverkets bestemmelser.

Videre var målet å vurdere kvaliteten på det verifikasjonsarbeidet som Stena Drilling selv har gjennomført for å måle samsvar med regelverkets bestemmelser og som inngår som grunnlag for innsendt søknad om SUT.

Resultat av tilsynet

Arbeidsmiljø

Aktiviteten avdekket behov for at Stena Drilling foretar en mer systematisk gjennomgang og samsvarsmåling av fysisk/tekniske arbeidsmiljøforhold knyttet til innretningen og selskapet sine styringssystemer for oppfølging av arbeidsmiljøkrav.

Det ble under aktiviteten avdekket en rekke nye avvik som ikke tidligere var adressert i forbindelse med innsendt søknad om SUT.

Stena Drilling har behov for å gjennomføre flere arbeidsmiljøkartlegginger og dokumentere resultatene fra disse kartleggingene bedre. Dette er nødvendig for å få tilstrekkelig oversikt over samsvar med hensyn til ivaretakelse av arbeidsmiljøkrav i de enkelte områder på innretningen.

Generelt må arbeidsmiljøforholdene på innretningen sies å være belastende, da innretning og de enkelte arbeidsplasser ikke er utformet med henblikk på å sikre effektive og gode arbeidsmiljøforhold.

Det kan nevnes planløsninger og obstruksjoner i atkomstveier som vanskeliggjør effektiv håndtering av utstyr med tekniske hjelpemidler, noe som bidrar til økt fysisk arbeidsbelastning hos personellet.

Flere områder har støynivåer over regelverkets anbefalte grenseverdier noe som kan medføre utfordringer med tanke på å unngå at personellet utsettes for helseskadelig støyeksponering i løpet av arbeidsskiftet.

Dårlig belysning i enkeltområder, leidere som mangler selvlukkende porter, samt utstyr og arbeidsoperasjoner med fare for kjemisk eksponering av personell er andre utfordringer.

Det registreres imidlertid som positivt at flere av de planlagte og iverksatte modifikasjonene vil bidra til å heve arbeidsmiljøstandarden på innretningen.

Elektro

Det elektriske anlegget preges av å være 20 år, men tilstanden ser ut til å være akseptabel. Det største forbedringspotensialet ligger faktisk i å forbedre orden og ryddighet i rom som inneholder viktig elektrisk utstyr.

Det framgår ikke om det har vært foretatt en oppmåling av om det elektriske anlegget er i samsvar med Det norske Veritas Offshore Standard som er nevnt som norm i SUT-søknaden.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss