Gå til hovedinnhold

Styring av storulykkesrisiko: Et virkelig stort ansvar

Alle selskaper i petroleumsnæringen har et særlig ansvar for styring av storulykkesrisiko. I denne bransjen er dette det viktigste av det viktige.


Ptil har i 2008 ført tilsyn overfor fem selskaper med ulike oppgaver på sokkelen for å få kunnskap om hvordan de selv vurderer engasjementet fra selskapsledelsen i forhold til storulykkesrisiko.

Styring av storulykkesrisiko må være en integrert del av virksomhetsstyringen. Dette forutsetter at sikkerhetskritisk informasjon som selskapsledelsen etterspør, faktisk gir et riktig bilde av storulykkesriskoen.

Erfaringer fra alvorlige hendelser i petroleumsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt viser hvordan ledelsen gjennom egne handlinger påvirker forhold som, direkte og indirekte, har betydning for storulykkesrisiko.

Sammensatt
- Storulykkesrisikoen er en risiko som angår hensynet til vern av mennesker, miljø og økonomiske verdier – men det er også en operasjonell risiko, en juridisk risiko, en omdømmerisiko og en rapporteringsrisiko. I ytterste konsekvens er det også en finansiell risiko for selskapet, sier fagleder for HMS-styring og juss i Ptil, Ingrid Årstad.

- Erfaringer fra ulykker og viktige endringer i petroleumsvirksomheten er noe av grunnlaget for at Ptil nå søker mer kunnskap om selskapsledelsens og styrenes engasjement i forhold til storulykkesrisiko som integrert del av virksomhetsstyringen.

- Gjennom tilsynsaktiviteten har vi fokusert på hva denne integrasjonen faktisk innebærer – på selskapsnivå, sier Årstad.

- Vi har rettet søkelys på hvordan en rekke beslutningsprosesser griper inn i styring av storulykkesrisiko – langtidsplaner, budsjett, produksjonsmål, organisering, kontrakter, allianser, fusjoner, rekruttering og/eller omdømmebygging.

Kunnskap finnes
Det finnes i dag mye kunnskap og erfaringer om hvordan storulykker blir til og hvordan de kan forebygges. Likevel viser erfaringer fra granskinger av storulykker at selskapsledelsen kan vektlegge feil informasjon, overse relevant informasjon og/eller legge til grunn feil antakelser om mekanismer som bidrar til storulykker.

- Ptils tilsyn bygger på egenevalueringer og dialog – og bør kunne bidra til økt bevisstgjøring, kunnskap og refleksjon rundt selskapsledelsens styring av storulykkesrisiko.

- Tilsynsserien, som ble gjennomført i 2008, har gitt Ptil verdifullt innsyn i selskapenes egne vurderinger av hvordan styring av storulykkesrisiko i praksis er integrert i virksomhetsstyringen. Virksomhetene har også identifisert en rekke tiltak for å forbedre selskapsledelsens informasjon og prosesser for styring av storulykkesrisiko fastslår Årstad.

Denne tilsynsaktiviteten er del av et langsiktig arbeid i Ptil rettet mot industriens prioritering av sitt aller viktigste ansvar.

Av Angela Ebbesen