Gå til hovedinnhold

Stril og dialogforkjemper

- Vi er nødt til å ha arenaer som Sikkerhetsforum. Selv om vi kanskje ikke ser umiddelbare resultater, må vi ha dialog om viktige HMS-utfordringer - og strategier og prosesser for å møte disse, sier Roar Abrahamsen, sekretær i Fellesforbundet og nytt medlem av Sikkerhetsforum.


Hvorfor var det viktig for Fellesforbundet å være representert her?
- Da Fellesforbundet ba om å få en plass i Sikkerhetsforum, var det fordi vi mente at dette var en god arena for å drøfte, forankre og løse HMS-utfordringer i industrien. "Timingen" var jo også riktig siden LO-industri, som var vår arena for koordinering av HMS innen olje- og gassrelatert virksomhet, var inne i en prosses for nedleggelse. Samtidig ble Sikkerhetsforum også utvidet til å omfatte landindustrien.

Fellesforbundet er en stor aktør i bransjen?
- Ja, vi er det største forbundet innen olje- og gassrelatert virksomhet i landet. Vi har i dag totalt 134 000 medlemmer og rundt 4000 klubber fordelt på 180 avdelinger. Vi er 140 ansatte sentralt og lokalt i alle landets fylker. Medlemmene våre på olje- og gassrelatert landanlegg og offshore kommer som oftest fra de samme firma og miljøer. Trepartssamarbeidet står helt sentralt i leverandørindustrien og er en del av Fellesforbundets kultursarv. Hele avtaleverket vårt er bygd opp på dette. Vi er en del av denne kulturen og har fått den inn med "morsmelken".

Hva sier du nå etter å ha vært med et halvt års tid?
- Så langt har jeg bare hatt positive erfaringer. Vi har andre arenaer som Samarbeid for Sikkerhet (SfS) som er mer operative og som kan ta oppdrag videre for aksjon. Ellers er det jo en arena for å drøfte HMS-prosjekter som er viktige for alle som jobber i industrien. Et slikt knutepunkt er også viktig i seg sjøl. Til de som alltid skal ha raske resultater, kan du jo spørre hvor hadde vi vært om vi ikke hadde dialogen - både den formelle og den uformelle?

- Men, i lys av de som utfører de tyngste jobbene og som er mest utsatt for belastninger, kjemikalier, løsemidler og så videre, så savner jeg Byggenæringens Landsforening (BNL) som deltaker i Sikkerhetsforumet. Gjerne også NELFO (Elektorentreprenørenes Landsforening) og TELFO (Tekniske Entreprenørers Landsforening).

Roar Abrahamsen, Fellesforbundet
- Til de som alltid skal ha raske resultater, kan du jo
spørre hvor hadde vi vært om vi ikke hadde dialogen -
både den formelle og den uformelle?
Hvilke forventninger har du til arbeidet videre?
- Sikkerhetsforum er en arena for å bli hørt og er selvsagt også en arena for resultater, om enn i et lengre perspektiv. Jeg forventer ikke at det skal bli aksjonert på alt vi bringer inn. I enhver forhandling ligger det et kompromiss. Selv om jeg er ny som medlem av Sikkerhetsforum, så har jeg hele tida vært oppdatert gjennom LO Industri sine representanter. I det "nye" LOs olje- og gassutvalg har vi fordelt ansvaret for å følge opp de ulike prosessene og prosjektene på HMS-området - også de som går i regi av Sikkerhetsforum. Arbeidstakermedvirkning står for eksempel på agendaen i utvalgets neste møte. Akkurat nå er vi svært opptatt av arbeidstakermedvirkning i lisensene. Her legges føringene for alt HMS-arbeid.

- Ellers er jeg opptatt av at når en først beskriver virkeligheten, så må den beskrives slik at den reflekterer virkeligheten både fra et operatør- hovedleverandør- og underleverandørperspektiv. Når en "måler temperaturen", må en måle ut fra alle disse perspektivene. Hvis vi klarer å få til en ny Stortingsmelding om HMS med en slik helhetlig virkelighetsbeskrivelse, har vi kommet langt. "Oljearbeideren" er nemlig ingen homogen masse.

- Vi bør også ta mål av oss å sikre at vi unngår sosial dumping. Jeg håper virkelig at vi slipper å be om videreføring av allmengjøringsvedtaket i forbindelse med hovedoppgjøret i 2006. I hovedsak er det opp til operatørene og leverandørene å fjerne behovet for allmengjøring og derved sosial dumping.

Du har vært lenge i "gamet"?
- Det har blitt noen år, ja. I dag er jeg ansatt som sekretær i Fellesforbundet og har mine viktigste arbeidsoppgaver innen HMS, Næringspolitikk og tariff ved den olje- og gassrelatert virksomheten. Næringspolitikken tar mye tid, og vi har jobbet mye med ordresituasjonen og sysselsettingen i leverandørindustrien.

- Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet - så må en ut av kontorene for å følge opp konkrete situasjoner og for å ha god kontakt med dem som kjenner problemene. Det blir ganske mange klubb- og anleggsbesøk for å ivareta våre oppgaver. Ellers har vi våre handlings- og aktivitetsplaner som vi hele tida jobber etter. Et annet viktig område er modifikasjon og vedlikehold. Her har LOs Olje og gassutvalg nedsatt en egen arbeidsgruppe med egne handlingsplaner og strategier.

Din vei til der du er nå?
- Jeg begynte som platearbeider og skipsbygger hos Mjellem og Karlsen i Bergen som nå drives som Bergen Mekaniske Verksted. Dette var en av de største bedriftene for lærlinger i Bergen på denne tiden. Jeg tok fagbrevet der. Har siden vært pendler og jobbet rundt på ulike verft og anlegg for diverse firma. Havnet på Rosenberg og jobbet på Statfjord B i 78 og 79 som innleid.

Ditt første møte med offshoreindustrien?
- Ja, etter dette begynte jeg i Kværner Montasje som var forløperen til Kværner Installasjon. Så fikk vi de første hook-up'er med Gullfaks A. Da fikk jeg også det første vervet som verneombud i Nordsjøen og var også en periode Koordinerende hovedverneombud. I -89 fikk vi hook-up'en for Oseberg og ble da valgt som klubbleder i Kværner Installasjon på heltid og havnet i Stavanger. I 10 år var jeg klubbleder på Buøy.

Hvordan var det?
- Det var en fin tid med godt samarbeid. Begynte i Fellesforbundet i oktober i -98 og havnet i Oslo midt oppi Røkke-saken på forsommeren -99 - og fikk mange kommentarer i forhold til å velge rett tidspunkt for å gå fra Kværner.

Du er vel blitt en "Oslo-stril" etter alle disse åra i hovedstaden?
- Nei, eg e' Askøygutt - og det e' viktig". Jeg har pendlet i 28 år og det er klart at det gjør noe med deg. Når jeg engang skal flytte hjem, så må jeg vite hva jeg gjør, det er sikkert. Det er klart pendlingen blir en livsstil. Ellers bruker jeg helgene hjemme til å fiske og til å dra på turer, har alltid likt å gå i fjellet. På Hardangervidda - og på Svalbard har vi hatt nydelige turer både sommer og vinter. Akkurat nå er det Båt! En Vikesund 27.

- "Når eg i båtsesongen kommer hem på fredag e' det rett om bord - og til havs med retur til hovedstaden på mandag morgen", avslutter han og haster videre i samme høge tempo som han holder når han snakker om sitt engasjement for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien. Vi håper virkelig han får en fredelig helg!