Gå til hovedinnhold

Storulykketilsyn på Kollsnes

Tilsyn: I perioden 24.-26.6.2008 førte Petroleumstilsynet (Ptil) storulykketilsyn og tilsyn med styring og oppfølging av teknisk og operasjonell tilstand på Gassco AS sitt anlegg på Kollsnes. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble samordnet med Statens forurensningstilsyn (SFT) slik at blant annet mye av dokumentasjonsunderlaget for tilsynet kunne benyttes for begge tilsynsmyndighetene og således effektivisere tilsynet. SFT sender egen tilsynsrapport for deres forvaltningsområde.

Om Kollsnesanlegget
Gass fra Kvitebjørn ilandføres og behandles i NGL-anlegget (Natural Gas Liquid) på Kollsnes i Øygarden kommune i Hordaland (bildet).

Kollsnesanlegget (kilde: Gassco AS)

Gassen komprimeres på Kollsnes før den sendes til kontinentet. Gassco er operatør for Kollsnes. Statoil er teknisk tjenesteyter og står for den daglige driften av anlegget.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for å følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til den oppfølgingen næringen selv står for.

Tilsynet ble basert på forskrift om tiltak for å forbygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) og krav i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) og forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å undersøke om Gassco AS oppfyller kravene til storulykkeforskriften med spesiell oppmerksomhet mot vedlikehold og særlig med tanke på vurderinger og rangeringer av systemer og utstyr, samt ansvar og roller i den sammenhengen. Målsetningen var videre å skaffe informasjon om teknisk og operasjonell tilstand i anlegget og hvordan levetid for viktig utstyr og komponenter bestemmes og ivaretas.

Tilsynet omfattet følgende emner og områder:

  • Vedlikehold og inspeksjon.
  • Storulykkespotensial.
  • Aldring av teknisk utstyr.
  • Verifikasjoner.

Resultat av tilsynet
Resultatene bygger på presentasjonene av elementer i StatoilHydro (SH) Kollsnes sine styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og prosedyrer og program for utføring av vedlikehold på Kollsnes.

Gjennom intervjuer fikk vi inntrykk at driften er avhengig av erfarne og dyktige ”enkeltoperatører”.

Vi fikk et positivt inntrykk av SHs ivaretakelse av gjeldende styrende dokumenter, prosedyrer og program for utføring av vedlikehold.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |