Gå til hovedinnhold

Storulykketilsyn og tilsyn med styring og oppfølging av teknisk og operasjonell tilstand på Kårstø

I perioden 19.-21.9.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Gassco AS: Storulykketilsyn og tilsyn med styring og oppfølging av teknisk og operasjonell tilstand på Kårstø landanlegg. Det er vår vurdering at anlegget ikke fullt ut oppfyller kravene i regelverket for vedlikeholdsstyring.


Tilsynet omfattet følgende emner og områder:

  • Vedlikehold og inspeksjon.

  • Storulykkepotensial.

  • Aldring av teknisk utstyr.

  • Verifikasjoner.

  •  

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til den oppfølgingen næringen selv står for.

Tilsynet ble basert på storulykkeforskriften og krav i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) og forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften/HMS-forskriften).

Kårstøanlegget (kilde: Statoil)

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å undersøke om driften av anlegget på Kårstø (bildet) oppfyller kravene til storulykkeforskriften med spesiell oppmerksomhet mot vedlikehold, særlig med tanke på vurderinger og rangeringer av systemer og utstyr, samt ansvar og roller i den sammenhengen.

Målsetningen var videre å skaffe informasjon om teknisk og operasjonell tilstand i anlegget og hvordan levetid for viktig utstyr og komponenter bestemmes og ivaretas.

Resultat fra tilsynet
Resultatene bygger på presentasjonene av elementer i styringssystemene og samtaler med utvalgt personell, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og prosedyrer og program for utføring av vedlikehold på Kårstø prosessanlegg.

Det er vår vurdering at anlegget på Kårstø ikke fullt ut oppfyller kravene i regelverket for vedlikeholdsstyring. Den samlede risiko som utestående vedlikehold, avvik og unntak representerer er ikke vurdert. Dette utgjør en usikkerhet i forhold til forutsetningene om anleggets tekniske tilstand i risikoanalysene (TRA) og sikkerhetsrapport.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss