Gå til hovedinnhold

Storulykketilsyn med Hammerfest LNG

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tiden 5.-7.9.2007 tilsyn med Hammerfest LNG på Melkøya. Tilsynet ble gjennomført i tråd med kravet om årlig tilsyn som angitt i forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Det er vårt inntrykk at arbeidet med å etablere og opprettholde et forsvarlig HMS-nivå prioriteres ved Hammerfest LNG.


Bakgrunn for tilsynet
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer, som har henvisning til storulykkeforskriften.

Statoil oversendte sikkerhetsrapport til myndighetene 5.10.2006 i tråd med storulykkeforskriften § 9. Tilsynsaktiviteten er den første som er rettet mot forebygging og konsekvenser av storulykker ved Hammerfest LNG.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk på områder som påvirker risiko for storulykke. Prioriterte temaer var risikokartlegging, beredskap, vedlikehold og opplæring og kompetanse i forhold til krav i storulykkeforskriften og annet relevant regelverk.

Resultat fra tilsynet
De gitte presentasjoner og intervjuer med sentrale medarbeidere i organisasjonen ga klare indikasjoner på at arbeidet med å etablere og opprettholde et forsvarlig HMS-nivå prioriteres ved Hammerfest LNG og at Statoil er på rett vei når det gjelder den videre utvikling mot sikker drift av anlegget.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss