Gå til hovedinnhold

Storulykkerisiko: Ledelsens prioriteringer avgjørende

- De prioriteringer ledelsen i selskapene gjør har kanskje størst innflytelse på hvordan risikoen for storulykker håndteres, sa tilsynsdirektør Anne Vatten i Petroleumstilsynet på et seminar om storulykkerisiko, som ble holdt for entreprenører torsdag 16. oktober.


Vatten fremholdt at en storulykke vil, i tillegg til de menneskelige sidene, også ha store samfunnsmessige konsekvenser.  Reduksjon av storulykkesrisiko er derfor en sentral føring i HMS-reguleringen og i myndighetens oppfølging av virksomheten.

Seminaret samlet nærmere 100 deltakere, og det er fjerde året Petroleumstilsynet avholder denne typen fagsamling for entreprenører.

Roger Leonhardsen i Petroleumstilsynet sier at majoriteten av det utførende personell offshore er entreprenører, og de er nå engasjert i alle aktiviteter.
- Det er viktig å være i forkant og forebygge ulykker. Dette er et ansvar for hele bransjen,  og en grunnpilar for myndighetens tilsyn med næringen, påpeker Leonhardsen.

Tilsynsdirektør Anne Vatten sa at en storulykke er det verste som kan skje i petroleumsvirksomheten, og minnet om de katastrofene som har rammet bransjen. Hun nevnte hydrokarbonlekkasjen i utstyrsskaftet på Statfjord A som en nylig hendelse med potensial for storulykke.
- Når til og med noe av grunnfjellet innen sikkerhet svikter, som f eks arbeidstillatelsessystemet, hva har man da igjen? spurte Vatten. Hun minnet om at det er sentralt for Petroleumstilsynet å påse at ledelsen i selskapene har oppmerksomheten rettet mot arbeidet for å unngå storulykker. Fokusering på storulykkerisiko må være forankret i selskapenes styrende organer og i toppledelsen.
- Ledelsen må sette seg konkrete mål, og sikre at det finnes tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen til å gjennomføre planlagte aktiviteter og følge opp disse på en systematisk måte, sa tilsynsdirektøren.

Å utvinne olje og gass er forbundet med stor risiko. Hver dag utføres risikofylte operasjoner. Hvorfor går det ikke oftere galt? - var et tema som ble belyst på seminaret. Betydningen av å ha flere barrierer ble understreket. En enkelt feil må ikke lede til katastrofale konsekvenser.

Når uhellet først er ute, enten det bare er en mindre hendelse eller en alvorligere ulykke, er det viktig at organisasjonen trekker lærdom av det som skjedde. Etterarbeidet er ressurskrevende og må gjennomføres systematisk og grundig, slik at hele bransjen kan dra nytte av erfaringer og dermed forebygge flere uønskede hendelser.Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Roger L Leonhardsen
E-post: roger.leonhardsen@ptil.no