Gå til hovedinnhold

Store forskjeller mellom risikoutsatte entreprenør- og operatøransatte

Det er store nivå- og kvalitetsforskjeller på kartlegginger og risikovurderinger for operatøransatte og ansatte i entreprenørselskap. Det viser en tilsynsaktivitet mot seks operatører og sju entreprenører med søkelys på hvordan risikoutsatte arbeidstakergrupper blir identifisert og fulgt opp.


I det tverrgående tilsynet har operatørene og entreprenørene samhandlet om beskrivelser og vurderinger - og gjort en samlet risikovurdering for én arbeidstakergruppe i egen organisasjon. Resultatene viser betydelige forskjeller mellom operatøransatte og entreprenøransatte arbeidstakere for de gruppene som var omfattet av tilsynsaktivteten.

Store forskjeller
Det var karakteristisk for operatørgruppene i tilsynet å ha systemer for kartlegging og risikovurderinger integrert i styringssystemet - mens slike systemer i mindre grad var integrert i entreprenørenes. Likeledes var det karakteristisk for operatørgrupper å ha etablert metodikk og prosedyrer for planlegging, gjennomføring og oppfølging av kartlegginger og risikovurderinger – mens det i mindre grad var etablert tilsvarende i entreprenørgruppene. (Du kan lese mer om de karakteristiske faktorene samlet og enkeltvis for henholdsvis operatør- og entreprenørgrupper i oppsummeringen av det tverrgående tilsynet - se lenken til høyre - eller i rapportenes kapittel 9)

Ulike ressurser
Også innenfor yrkesrelatert sykdom og skade viser tilsynet store forskjeller: Operatørene hadde gjennomgående mer tilgjengelige ressurser enn entreprenørene for medisinsk kontroll og overvåkning av personell. Operatørene hadde også bedre systematikk på dette arbeidet enn entreprenørgruppene. Mest påfallende var det likevel at entreprenørgruppene i langt mindre grad enn operatørgruppene ble fanget opp opp av selskapenes bedriftshelsetjeneste. Mens tilnærmet 100 prosent av operatørgruppene ble fanget opp, var situasjonen tilsvarende for bare nær 60 prosent av entreprenørgruppene.

Brukes til å styre tiltak
Tilsynet har bidratt til økt erkjennelse i selskapene om at risikoforhold for enkelte grupper ikke er ivaretatt på en tilstrekkelig måte, og at dette særlig gjelder entreprenøransatte grupper.
Hensikten med tilsynsaktiviteten har nettopp vært å utrede hvordan et utvalg selskaper evner å vurdere og følge opp risiko for arbeidsbetinget sykdom og skade for grupper av arbeidstakere, samt hvordan selskapene knytter risiko til rammebetingelser.

Selskapenes evne til å vurdere hvordan rammebetingelser kan påvirke risiko for gruppen, ble vektlagt i tilsynet. Eksempler på rammevilkår som i varierende grad ble vurdert i selskapenes gjennomganger, var kontraktsmessige forhold, nomadetilværelse og arbeidstid. Det har vært en gjennomgående observasjon i tilsynet at det er svakheter knyttet til hvordan rammebetingelser forstås og ses i sammenheng med risikoforhold for gruppen.

Det er et mål at erfaringene fra tilsynet skal bidra til å øke kunnskapsnivået om risikoutsatte grupper i petroleumsindustrien - og dermed brukes aktivt for å styre tiltak som kan redusere risiko mot de gruppene hvor behovet og effekten er størst. 

Bakgrunn og prioritering
Risiko for skade og sykdom er ulikt fordelt mellom grupper av arbeidstakere.
For en del grupper finnes det god kunnskap om eksponeringsforhold, for andre grupper er slik kunnskap mangelfull, og det er ikke tilfeldig hvordan kunnskapen er fordelt. Risikoutsatte arbeidstakergrupper er en av Petroleumstilsynets hovedprioriteringer inneværende år. Et av målene for satsingen, er å utvikle et helhetlig bilde av arbeidsbetinget sykdom og skade for den enkelte arbeidstakergruppen, og vurdere betydning av rammebetingelser for risiko for gruppen.
 
Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Irene Dahle
E-post: irene.dahle@ptil.no  

Henvendelser fra media:
Kristin Hoffmann
Informasjonsrådgiver
Tlf: 51 87 62 19


Søk om innsyn:

Saks nr           Firma

07/1218-100    Aker Solution
07/1218-98      IKM Testing AS
07/1218-94      Fabricom AS
07/1218-92      Seawell Norge AS
07/1218-90      D&F Group AS
07/1218-88      Schlumberger Norge AS
07/1218-96      BIS Industrier AS
07/1218-99      ExxonMobil Exploration & Production Norway AS
07/1218-97      A/S Norske Shell
07/1218-95      Talisman Energy Norge AS
07/1218-93      ConocoPhillips
07/1218-91      BP Norge AS
07/1218-89      StatoilHydro Mongstad
07/1218-78      StatoilHydro - Gullfaks