Gå til hovedinnhold

Stor dykkeraktivitet i petroleumsvirksomheten i 2006 - en personskade

I 2006 var det en femdobling av antall timer metningsdykking* i forhold til i 2005. Det ble rapportert en personskade og seks tilløp til faresituasjoner ved metningsdykking i løpet av året. Det viser Petroleumstilsynets rapport fra dykkerdatabasen DSYS.


* Definisjoner:

  • Metningsdykking: Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer ham under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene)
  • Overflateorientert dykking: Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.

Petroleumstilsynet (Ptil) har opprettet flere databaser for å kunne registrere og systematisere opplysninger om hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten.

Innenfor bemannede undervannsoperasjoner (dykking) er databasen DSYS etablert. Rapportering til DSYS skjer gjennom meldinger på NAV (Nye arbeids- og velferdsforvaltning) sitt skjema med vedlegg, og via aktivitetsrapporter fra operatørselskapene.

Rapporten fra DSYS 2006 inneholder statistikker og analyser basert på data fra 1985. Rapporten fra denne dykkerdatabasen ble første gang lagt ut på nett i fjor.

Høyt aktivitetsnivå - få skader
I 2006 ble det rapporterte en personskade og seks tilløp hendelser ved metningsdykking. Personskaden var mindre alvorlig og i form av sårskade i en hånd. Dette representerer et lite antall uønskete hendelser når en tar i betraktning det relativt høye aktivitetsnivået:

I løpet av fjoråret ble det rapport 103.220 manntimer i metning. Det er en tilnærmet femdobling i forhold til aktivitetsnivået i 2005.

Årsaken til det høye aktivitetsnivået er relativt omfattende dykkeroperasjoner for Marathon (Alvheimprosjektet), ConocoPhillips (Ekofisk FTP bypass- og undervannsinspeksjonsprojekt) og Statoil (blant annet Volve, Langeled II og III).

Petroleumstilsynet forventer at aktivitetsnivået for metningsdykking blir på samme nivå eller høyere i 2007.

20 år uten dødsfall
Det er rapportert ett tilfelle av trykkfallsyke ved metningsdykking de siste 12 årene. Siste dødsfall tilknyttet denne type dykking var i 1987.

For overflateorientert dykking var det i 2006 rapportert 145 timer i vann. Det tilsvarer aktivitetsnivået for 2005. Det er ikke rapportert noen personskader eller tilløp til faresituasjoner ved denne type dykking siden 1999.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064