Gå til hovedinnhold

StatoilHydro har fått pålegg etter tilsyn med HMS-styring og bruk av IO

I perioden 13.-30.5.2008 førte vi tilsyn med StatoilHydros styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bruk av integrerte operasjoner (IO) i bore- og brønnaktiviteter på innretningen Heidrun TLP. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt selskapet pålegg som tidligere varslet.


Under tilsynet registrerte vi blant annet avvik fra regelverkskrav vedrørende styring av oppgraderingsprosjektet, utforming av borekabin og instrumentering i boreområdet, prosedyrer og for utstyr for fjernoperering av rør og arbeidsstrenger.

Lenke: Tilsynsrapport med varsel om pålegg etter tilsyn med Heidrun

I selskapets brev med kommentarer til varsel, datert 11.7.2008, ber StatoilHydro om endret tidsfrist for gjennomføring av tiltak knyttet til avvik i rapportens kapittel 5.1.2. med unntak av bokstav c) og e). Vi har tatt kommentarene til følge, og i overensstemmelse med varslet og med tidsskjema som beskrevet i selskapets brev har vi gitt følgende pålegg:

”Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier, pålegges StatoilHydro ASA å gjennomgå oppgraderingsprosjektet for Heidrun TLP og identifisere forbedringsområder vedrørende ansvarsforhold og styring for derved å sikre erfaringsoverføring til fremtidige oppgraderingsprosjekter i bore- og brønnområder, jf. avvikene i rapportens kapittel 5.1.1.

Resultatet etter gjennomgangen av oppgraderingsprosjektet skal presenteres for Petroleumstilsynet.

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. innretningsforskriften § 4 om utforming av innretninger og styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, tredje ledd, pålegges StatoilHydro ASA å rette opp eller kompensere for manglene i borekabin, ferdigstille instrumenteringen samt prosedyrene for boreutstyret på Heidrun TLP, jf. avvikene i rapportens kapittel 5.1.2 og 5.1.3. Tiltak for å rette opp eller kompensere for manglene i borekabin skal baseres på en forstudie for tiltakene.

Frist for å etterkomme pålegg knyttet til rapportens kapittel 5.1.1 settes til 1.12.2008. Når det gjelder ferdigstilling av prosedyrene, jf. rapportens kapittel 5.1.3, settes fristen til 1.8.2008. Frist for gjennomføring av forstudie for tiltak i borekabin, samt frist for installering av fjernoperert slavepanel for brønnkontrollpanel, og forbedring av tilgjengelighet for inspeksjon og vedlikehold i brann-, gass- og elektrosystemene i borekabin, settes til 1.12.2008. Frist for å etterkomme pålegg knyttet til øvrige avvik i rapportens kapittel 5.1.2 settes i møte med StatoilHydro i uke 49, 2008.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.”

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Anne Vatten, tilsynsdirektør
Tel. 51876132