Gå til hovedinnhold

Statoil og Smedvig får varsel om pålegg etter alvorlig hendelse på Statfjord C

Både Statoil som operatør og Smedvig som boreentreprenør får varsel om pålegg etter en alvorlig hendelse med personskade på boredekk på Statfjord C 25. mars i år. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne hendelsen ha medført tap av menneskeliv. Petroleumstilsynets gransking har avdekket en rekke avvik fra regelverket.


25. mars 2005 inntraff en ulykke på boredekk i forbindelse med uttrekking av et foringsrør i en brønn på Statfjord C. Tårnmann og to boredekksarbeidere var i gang med manuelt arbeid på bunnhullsstrengen (BHS), da denne ble utilsiktet frigjort fra elevatorklaven og falt mot boredekk. Tårnarbeideren ble truffet og fikk alvorlige skader i begge føttene.

Hendelsen hadde potensial for tap av flere menneskeliv. I tillegg til tårnarbeideren som ble truffet, var ytterligere to boredekksarbeidere ute på boredekket under hendelsen. Også disse to oppholdt seg i fallretningen for BHS og kunne blitt truffet av denne.

Samme dag som hendelsen inntraff, nedsatte Petroleumstilsynet en granskingsgruppe som både har bistått politiet i etterforskningen av hendelsen og gjennomført en egen granskning.

Granskingen har avdekket avvik innenfor følgende områder:

  • Mangelfull arbeidsledelse.
  • Mangelfull etterlevelse av styrende dokumenter.
  • Mangelfull identifisering og kommunikasjon av risikobidrag.
  • Manglende gjennomføring av sikker jobb analyse (SJA).
  • Manglende praktisering av begrenset adgang til boredekk under løfteoperasjoner.
  • Mangelfull bemanning og kompetanse i boreområdet.
  • Mangler ved utforming og styring av boremaskinen.

Varsel om pålegg til Statoil:

Med bakgrunn i granskingsrapporten har vi gitt Statoil varsel om pålegg om å foreta en gjennomgang og dokumentere at mannskapssammensetningen inkludert krav til personellkompetanse ivaretas. I tillegg må Statoil foreta en gjennomgang av utforming og styring av boresystemet for å sikre operasjonen mot svikt og feilhandling.

Fristen for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2005. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen tre uker etter at dette brevet er mottatt.

Rapporten inneholder avvik i tillegg til de som det varsles om pålegg for. Disse avvikene ble også identifisert i pålegg til Statoil i forbindelse med gassutblåsningen på Snorre A 28.11 2004 og er en del av pålegget som er gitt etter denne hendelsen.

Lenke til varsel om pålegg etter Snorre A-hendelsen.

Det omfatter en gjennomgang av hele Statoils virksomhet med fokus på ledelsesinvolvering, etterlevelse av styrende dokumenter og risikovurderinger. Vi ber om en redegjørelse for hvordan avvikene som kommer i tillegg til varsel om pålegg for Statfjord C, vil bli håndtert innen 15.8.2005.

Varsel om pålegg til Smedvig:

Smedvig Offshore på Statfjord C pålegges å identifisere og iverksette tiltak rettet mot arbeidsledelse, planlegging av arbeidet, etterlevelse av styrende dokumenter og utføring av aktivitetene i samsvar med risikovurderingen som er foretatt. I tillegg pålegges selskapet å vurdere mannskapets sammensetning og iverksette tiltak for å ivareta individuell kompetanse, gruppekompetanse og fordeling av arbeidsoppgaver på stillinger i boremannskapet på Statfjord C.

Basert på denne gjennomgangen skal Smedvig Offshore videre gjennomføre undersøkelser for å klargjøre hvorvidt mangler avdekket ved boreoperasjonene på Statfjord C også gjør seg gjeldende på andre av Statoils innretninger hvor selskapet er involvert, og eventuelt iverksette nødvendige tiltak for å utbedre disse.

Fristen for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2005. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064