Gå til hovedinnhold

St. meld. nr. 7 Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Den 14. desember 2001 ble St. meld. nr. 7 Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten godkjent i statsråd etter tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.


Samme dag gikk AAD ut med følgende pressemelding.

">Sokkelspeilet nr 4/2001 fokuserer også på meldingen og Oljedirektoratets bidrag til denne. Den nye "sikkerhetsministeren", Victor D. Norman, uttaler her blant annet at han forventer at petroleumsindustrien skal være "en industri som skaper verdier for samfunnet gjennom bevisst satsing på kvalitet, kunnskap og kreativitet."

Oljedirektoratet har merket seg at regjeringen vil at petroleumssektoren skal være en foregangsnæring med sterk fokus på helse, miljø og sikkerhet på alle nivå i virksomheten.

Samtidig pekes det på en rekke områder som må gis oppmerksomhet og konkret oppfølging både fra næringen selv og fra myndighetene.

Utstøtingsproblematikken, aldring av innretninger og utstyr og manglende helhetsvurderinger i forbindelse med omstillings- og effektiviseringsprosesser er noen områder som vil kreve spesiell oppmerksomhet fra myndighetene.

Meldingen legger sterke føringer for ODs prioriteringer og innsats både mht egen kompetanseutvikling og for informasjons- og tilsynsvirksomheten.

Oljedirektoratet ser på prosessen omkring utarbeidelsen av meldingen, hvor partenes deltakelse har stått sentralt, som et særdeles viktig bidrag for å få til et helhetlig kompetanse- og kulturløft for HMS i petroleumsvirksomheten.