Gå til hovedinnhold

Skummelt på Statfjord A

Lørdag 24. mai 2008: Avgass fra en oljelekkasje er i ferd med å spre seg og skape en eksplosiv atmosfære i utstyrsskaftet på Statfjord A. Det er kritiske timer som utspiller seg i havet. Situasjonen som utviklet seg på Statfjord A denne maidagen, kunne under ubetydelig endrete omstendigheter ha blitt til en storulykke med tap av liv.


- Ingen ble skadet eller drept, men marginene var små, fastslår tilsynskoordinator Hanne Etterlid, som ledet Ptils gransking av hendelsen.

Manglene som ble avdekket tidlig i Ptils gransking, var så kritiske at Ptil valgte å innkalle operatøren StatoilHydro til eget møte om saken kort tid etterpå. Det ble vurdert som nødvendig å orientere selskapet om de alvorlige funnene før selve granskingen var avsluttet – og samtidig understreke StatoilHydros grunnleggende plikt til å drive forsvarlig virksomhet.

Ikke lært
Granskingen etter Stafjord A-hendelsen avdekket tilsvarende årsaker som ved flere andre hendelser på StatoilHydros innretninger. Igjen understrekes betydningen av å lære av feil.

- Funnene i granskingen er knyttet til viktige deler av selskapets styringssystemer, blant annet arbeidet med å identifisere og styre risiko for storulykker, arbeidet med å planlegge og gjennomføre kritiske aktiviteter og StatoilHydros oppfølging av leverandør og underleverandør, sier Etterlid.

Granskingen konkluderer med at StatoilHydro ikke har etterlevd krav i egne arbeidsprosedyrer. Dette er krav som beskriver roller og ansvar i selskapet, og som skal sikre at prosjekter blir gjennomført i tråd med regelverket. Det avdekkes også at ledelsen ikke har gjennomført verifikasjoner som kunne ha identifisert manglene.

- Dette skjedde på Statfjord A. De bakenforliggende årsakene handler imidlertid om aspekter ved selve organisasjonen og ledelsen – og om samspillet mellom ulike enheter, sier tilsynsdirektør Anne Vatten i Ptil.

- Disse forholdene må ses i sammenheng med det å lære av tidligere hendelser. Etter Ptils vurdering er årsakene til hendelsen på Statfjord A ikke bare knyttet spesifikt til denne innretningen – eller til det personellet som da var direkte involvert, framholder Vatten.

Tilsynsdirektøren mener hendelsen understreker hvor viktig det er også å kjenne de historiske forutsetningene for virksomheten.

- Statfjord A ble satt i drift i 1979. Det er et komplisert anlegg preget av tiden det ble designet og bygget i. Boligkvarteret ligger direkte over utstyrsskaftet. Forståelse for ulike designmessige forutsetninger, modifikasjonene som er gjort underveis og teknisk tilstand ved anlegget, er avgjørende for grunnlaget til å styre risiko og drive forsvarlig, sier hun.

Selveier
Ptil ser hendelsen på Statfjord A i mai 2008 blant annet i sammenheng med oljeutslippet på samme innretning 12. desember 2007. Da lekket cirka 4400 tonn råolje ut i sjøen i forbindelse med en lasteoperasjon på Statfjord A - det nest største utslippet i norsk oljehistorie.

Også den gang avdekket granskingen mangelfull risikovurdering, mangelfull planlegging og mangelfull kvalifisering av utstyr og metoder.

- Her lå det et betydelig læringspotensial, sier Vatten.

- Erfaringene kunne bidratt til å hindre hendelsen som skjedde et halvår senere – dersom funnene hadde blitt vurdert og tatt hensyn til i planleggingen av aktiviteten.

- Dette viser hvor viktig det er at ansvaret er klart definert, også i forhold til hvem som eier risiko – fra planleggingsenhet til operative enheter. Hendelsen i utstyrsskaftet bekrefter også hvor viktig det er å avstemme aktivitetene i forhold til de ressursene man til enhver tid har, framholder Vatten.

Må levere
Ptils rolle er å bidra til å forebygge at tilsvarende hendelse skjer igjen, blant annet ved å synliggjøre forbedringspunkter hos involverte aktører og overføre erfaringene til næringen.

- StatoilHydro har gjennomgått sine rutiner for tilsvarende arbeidsoperasjoner, og identifisert forbedringstiltak som Ptil vil følge opp, også i form av ordinært tilsyn. Selskapet har i tillegg gjennomgått og vurdert styringen av modifikasjonsprosjekter, slik vi påla dem å gjøre, sier Vatten.

Hun legger til at Ptil bruker erfaringene i den videre oppfølgingen av næringen på flere måter:

- Blant annet ser vi et klart behov for å føre tilsyn med operatørenes ivaretakelse av påseansvaret. Operatøren har ansvar for å legge til rette for at entreprenøren er kjent med sentrale forutsetninger for det arbeidet som skal utføres - og hvilken risiko som er knyttet til det.

- I fortsettelsen må StatoilHydro levere bedre resultater innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Som operatør for 33 felt på sokkelen og ansvar for om lag 80 prosent av produksjonen, er dette en forutsetning for at HMS-utviklingen i norsk petroleumsindustri fortsatt skal gå i riktig retning, understreker hun.

Varig forbedring
Aker Solutions og Industrikonsult var også involvert i hendelsen på Statfjord A. – Også disse selskapene fikk pålegg om å gjennomføre tiltak for å bedre styring av slike prosjekter, sier Hanne Etterlid.

- I oppfølgingen har vi sett at alle de involverte selskapene på en ryddig måte har gjennomgått systemene sine og identifi sert viktige forbedringsområder. Det blir nå arbeidet betydelig med å lære av denne hendelsen hos alle involverte parter, opplyser tilsynskoordinatoren.

- Vi forventer at hendelsen vil føre til varig forbedring - både for dem som var direkte involvert og for andre selskaper i virksomheten.

Av Kristin Hoffmann