Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsutfordringer over landegrensene

Petroleumstilsynets deltakelse i internasjonale arenaer for myndighetssamarbeid viser at aktuelle utfordringer i petroleumsvirksomheten er felles for de fleste land.


Tre viktige arenaer for myndighetssamarbeid internasjonalt er International Regulators' Forum (IRF), North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) og Arctic Offshore Regulators Forum (AORF).

IRF
I dette forumet møtes lederne i etater som har myndighetsansvar for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i landene Australia, Brasil, Canada, Danmark, Mexico, Nederland, Norge, New Zealand, Storbritannia og USA.

På det årlige møtet, som i 2016 fant sted i oktober i Auckland, New Zealand, rapporterte landene om viktige pågående saker og utsikter framover. Diskusjoner omkring de forskjellige temaene viser tydelig at flere av de sikkerhetsmessige utfordringene er felles for de fleste land. Sikkerhet i et lavprisscenario er ett av de viktige temaene for diskusjonene.

IRF har nedsatt tre arbeidsgrupper med deltakere fra utvalgte land. Temaene for arbeidsgruppene er måling av sikkerhetsytelse, teknisk tilstand og sikkerhetskultur.

I tillegg til utveksling av erfaringer og synspunkter i de årlige møtene, er det løpende kontakt mellom landene gjennom året. Denne kontakten skjer både på ledernivå og på det faglige plan.

I tillegg til årsmøtet om høsten, har IRF de senere årene arrangert et møte knyttet til Offshore Technology Conference (OTC) i Houston i begynnelsen av mai. I år møtes IRF til et slikt møte 1. mai. Dette møtet fungerer som et oppdateringsmøte hvor det blant annet blir gitt status på arbeid som er igangsatt etter årsmøtet.
Lenke til IRFs nettsted.

NSOAF
NSOAF er i likhet med IRF et forum for etatsledere for sikkerhetsmyndigheter, men da i landene rundt og nær Nordsjøen.

I likhet med IRF viser samarbeidet her at det er mange felles problemstillinger. Enkelte av disse er mer spesifikke enn for IRF ved at nordsjølandene har særskilte utfordringer knyttet til miljømessige forhold i Nordsjøen og nordområdene.

Mye av arbeidet i NSOAF foregår i to arbeidsgrupper og to nettverksgrupper. Arbeidsgruppen HSE Working Group organiserer i 2017 en såkalt "Multinational audit". Temaet for dette fellestilsynet er sikker drift og vedlikehold av eldre innretninger. Tilsynet gjennomføres ved at deltakerlandene hver for seg gjennomfører tilsyn på et utvalgt område. Deretter sammenholdes resultater og erfaringer fra de aktuelle landene og det utarbeides en felles rapport. Slike fellestilsyn har vært gjennomført flere ganger tidligere og har gitt verdifull erfaring og kunnskap til deltakerlandene.

AORF
Dette er et samarbeidsforum for sikkerhetsmyndighetene i de arktiske landene, der Canada, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og USA er aktive deltakere. Hensikten er å diskutere og evaluere utfordringer og muligheter knyttet til sikkerhet i nordområdene, for å bidra til et høyt sikkerhetsnivå for petroleumsvirksomhet i Arktis.

Forumet hadde sitt offisielle oppstartsmøte i april/mai 2015 i Washington D.C., USA. Det første ordinære møtet fant sted under Arctic Safety Summit i Tromsø i oktober 2015. Forumet har halvårlige møter. Vårens møte fant sted i Helsinki, Finland, 19. − 20. april 2017.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12