Gå til hovedinnhold

Sikkerhetskultur på en innretning påvirker antall gasslekkasjer

Sikkerhetskulturen på en innretning virker inn på antall hydrokarbonlekkasjer og støynivå. Det er blant konklusjonene i et forskningsprosjekt som er gjennomført med data fra Risikonivåprosjektet (RNNP) i perioden 2003 - 2008.


Rapport: Regresjonsanalyse av hydrokarbonlekkasjer mot andre indikatorer i RNNP – Norsk sokkelMålet i forskningsprosjektet, som Safetec har utført på vegne av Preventor, har vært å finne variabler som har en sammenheng med registrerte hydrokarbonlekkasjer*.

* Definisjon:
Hydrokarbonlekkasjer kan deles i tre kategorier: Gasslekkasje, væskelekkasje eller flerfaselekkasje (olje/gass). Gasslekkasjene har størst potensial for å gjøre skade på grunn av eksplosjonsfaren ved spredning av gass-sky
.

I den forbindelse har en rekke potensielle variabler hentet fra databasesettet til RNNP blitt analysert.

Om RNNP-kartleggingen
Kartleggingen i Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP, tidligere kjent som RNNS) omfatter storulykker, arbeidsulykker og utvalgte arbeidsmiljøfaktorer.

Kjernen i metodikken er at utviklingen i risikonivå søkes belyst fra flere vinkler ved hjelp av ulike metoder som hendelsesindikatorer, barrieredata, intervju med nøkkelinformanter, arbeidsseminarer, feltarbeid og annet hvert år også en stor spørreskjemaundersøkelse.

Sikkerhetskultur skiller
I forskningsprosjektet var det ingen RNNP-variabler som utpekte seg med en særskilt sterk sammenheng med lekkasjer.

For enkelte variabler var likevel resultatene entydige. Ut fra disse analysene kan en si at det er en samvariasjon mellom støynivå på en innretning, generelt positive/ negative svar på spørreskjemaundersøkelsen og sannsynlighet for lekkasjer.

Studien tolker dette som en indikator på at sikkerhetskulturen på en innretning har effekt på forekomsten av lekkasjer og tiltak for å begrense støyeksponering.

Sikkerhetskulturen er da uttrykt ved et antall av spørsmålene i spørreskjemaundersøkelsene i regi av RNNP. De fleste statistiske tester kjørt i prosjektet har bekreftet dette funnet.

Sammenhengen mellom sikkerhetskultur og antall hydrokarbonlekkasjer har ikke vært påvist i tidligere, tilsvarende studier.

 

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: