Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums pressebrief: - Næringen må følge opp

Livbåtprosjektene og arbeidet knyttet til kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø er gode eksempler på hvordan Sikkerhetsforum arbeider med sentrale problemstillinger i petroleumsnæringen, Utfordringen nå er å komme fra gode intensjoner til implementering, sier direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet (Ptil).


Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

Sikkerhetsforum ble opprettet i 2001 for å initiere, drøfte og følge opp aktuelle sikkerhets-, beredskaps- og arbeidsmiljøspørsmål i petroleumsnæringen til havs og på landanlegg i et trepartsperspektiv.

Forumet ledes av Petroleumstilsynet ved direktør Magne Ognedal.
 

Mer om Sikkerhetsforum.

Kjemisk arbeidsmiljø og livbåtsituasjonen på norsk sokkel stod på agendaen under Sikkerhetsforums pressebriefing torsdag 12. november. Pressebriefingen ble arrangert i Ptils lokaler i Stavanger. En rekke viktige prosjekter og prosesser rundt HMS-forbedringer i næringen er forankret i Sikkerhetsforum.

Ptil-direktør og leder av Sikkerhetsforum, Magne Ognedal, sa i sin åpning av pressebriefingen at livbåt- og kjemikalieprosjektene er eksempler på prosesser som viser betydningen av et godt fungerende tre-partssamarbeid.

Presentasjonene fra pressebriefingen kan du laste ned her:

Livbåtsituasjonen
Per Otto Selnes fra OLF holdt i sin presentasjon fram OLF sitt livbåtprosjekt som unikt i verdenssammenheng. I livbåtnettverket har representanter for partene i næringen, produsenter og myndigheter sittet rundt samme bord.

Næringen og myndigheter har jobbet med livbåtproblematikken i flere år, og det er gjort mange forbedringer.

- Situasjonen er betydelig bedre i dag enn den var da arbeidet startet i 2005, poengterte Selnes

Ptil-direktør Magne Ognedal berømmer den innsatsen som er lagt ned i livbåtprosjektene.

- Livbåtprosjektene, med Sikkerhetsforum som referansegruppe, har gjort et veldig godt stykke arbeid. Spesielt gjelder dette forbedringer av frittfall-livbåtene, sier Ognedal.

På norsk sokkel er det i dag 212 frittfall-livbåter. Gjennom livbåtprosjektet har alle de 16 typene frittfall-livbåter som er i bruk blitt undersøkt gjennom tester og simulering.

I tillegg til konkrete forbedringer av den eksisterende livbåtflåten har arbeidet også resultert i en ny DNV-standard for framtidens frittfall-livbåter på norsk sokkel.

- Næringens implementering og oppfølging av dette arbeidet har vært rimelig bra, sier Ognedal.

Oppfølging
Et eget prosjekt i regi av Norges rederiforbund (NR) har hatt til hensikt å avdekke eventuelle svakheter på konvensjonelle livbåter – lårelivbåter. Prosjektet kom med sine anbefalinger i sommer.

I august sendte Ptil ut et likelydende brev til operatørselskap og redere som understreket viktigheten av at den enkelte aktør utfører vurderinger av bruk av livbåter som evakueringsmiddel med tanke på nødvendige tiltak og tidsplaner for implementering.

Så langt har ikke bransjen gjort nok når det gjelder oppfølging og implementering vedrørende lårelivbåtene, mener Ognedal.

- I brevet slo vi fast at det er viktig at dette arbeidet gis prioritet. Nå viser det seg at implementeringsprosessen likevel ikke er kommet skikkelig i gang. Det er skuffende. Vi kommer til å følge opp dette videre, og vil, dersom situasjonen krever det, vurdere å bruke formelle virkemidler, sier Ognedal.

Konvensjonelle livbåter er mye brukt på flyttbare innretninger, men finnes også på enkelte faste produksjonsinnretninger.

Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassvirkomheten
Prosjektleder Jakob Nærheim la i sin orientering vekt på det store arbeidet som blir lagt til grunn for å dokumentere kjemikalieeksponering, å tette kunnskapshull og øke næringens evne til å håndtere kjemisk helserisiko. Bak denne innsatsen står både myndigheter, arbeidstakerne og næringen.

Mer om prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø (ekstern lenke)

Magne Ognedal understreker viktigheten av prosjektet:

- Dette er et stort og omfattende, og helt nødvendig arbeid. Det er nødvendig å gjøre dette både for at vi skal få tettet kunnskapshull, for å identifisere risiko og for å beskytte liv på en best mulig måte, sier han.

Det er nødvendig med stor innsats for å spre kunnskapen fra kjemikalieprosjektet i næringen, mener Ognedal.

- Oppfølging og implementering, at hver enkelt aktør iverksetter de nødvendige forbedringstiltak, det blir en sentral utfordring i tiden som kommer, sier Ognedal.

 


 

,
E-post: |