Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005: - Krevende framtid for petroleumsindustrien

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)oppfordrer petroleumsnæringen til å være seg bevisst utviklingen mot fjernstyring, sentralisert ledelse og redusert bemanning. - Nå må man vise seg i stand til å være en foregangsnæring også i slike tider, understreket ekspedisjonssjef Gundla Kvam (bildet) under Sikkerhetsforums årskonferanse 2005.


Lenke: Vel blåst - presentasjonene under Sikkerhetsforums årskonferanse 2005

Ekspedisjonssjefen holdt åpningsforedraget på vegne av departementsråd Ellen Seip, som ble forhindret fra å komme.

Best
- Norsk arbeidsliv har sterke tradisjoner for å involvere partene og gi arbeidstakerne medvirkning. Det er likevel petroleumsvirksomheten som får dette best til, roste Kvam. Hun la imidlertid vekt på trendene som råder utviklingen; Mot regionalisering eller globalisering av de store oljeselskapene, sentralisering av ledelse, flytting av makt, endrede beslutningsprosesser - og dermed endrede forutsetninger for medvirkning.

Krevende framtid
- Mange felt på sokkelen står overfor store forandringer. E-drift er et nøkkelord, og bemanningsreduksjoner er på dagsorden. Jeg oppfordrer næringen til å være seg bevisst disse utviklingstrekkene, og bevise at den også i slike tider er i stand til å være en foregangsnæring, sa Kvam, og fastslo: - Det er en krevende framtid vi ser i krystallkula.

Ekspedisjonssjefen poengterte at HMS-suksess og høy verdiskapning uløselig er knyttet til robuste arbeidsprosesser - hvor medvirking er en nødvendig forutsetning.

- Gode, ryddige og tillitskapende prosesser er pilarer for en god HMS-praksis. Medvirkning må være et element gjennom hele livssyklusen - fra prosjektering, drift, nedbygging og fjerning, påpekte hun.

Utfordringer
Kvam viste til at både internasjonalisering, informasjons- og teknologiutvikling, et endret aktørbilde og nye aktiviteter vil utfordre arbeidet med å opprettholde og videreutvikle HMS-nivået i tiden som kommer.
- Petroleumsvirksomheten skal være en foregangsnæring. HMS-aspektet må være en selvsagt og helt nødvendig del av vurderingene som legges til grunn ved valg av framtidige løsninger, beslutninger om endringer og nye bedrifts- og organisasjonsformer, understreket hun.

Verdifullt partssamarbeid
På spørsmål om hvordan petroleumsvirksomheten skiller seg fra andre næringer, og hvordan dette har innvirkning på HMS-aspektet, svarer Kvam:

- Norsk petroleumsvirksomhet er en ressurssterk næring, både med hensyn til kompetanse, inntjening og erfaring. Dette har en klar innvirkning på partssamarbeidet. Aktørene vet hva de snakker om, og hvordan de skal oppnå sine mål. De viser vilje til å ta ansvar for utviklingen av helse, - miljø, - og sikkerhetsarbeidet.

Ekspedisjonssjefen legger til at dette er en forutsetning for å kunne opprettholde et høyt nivå for virksomheten. - Både regelverk og tilsynsordning er utformet med et velfungerende partssamarbeid som en forutsetning, understreker hun.

Viktig bidrag
I åpningsinnlegget holdt Kvam RNNS-prosjektet (Utvikling i risikonivå - norsk sokkel) fram som et viktig bidrag til omforent forståelse av utviklingen i risikonivået.

- På slutten av 1990-tallet registrerte vi at partene i næringen pekte i hver sin retning når de skulle angi kursen for risikoutviklingen på sokkelen. I dag har RNNS en viktig posisjon i næringen. Departementet vil aktivt bruke disse erfaringene for å få etablert et nytt, nasjonalt overvåkingssystem for arbeidsmiljø og helse - hvor også petroleumsnæringen skal inngå, fortalte Kvam. Nytt overvåkingssystem
På spørsmål om hva som er bakgrunnen for å etablere et slikt overvåkingssystem - og hvordan erfaringene fra RNNS vil bli brukt - utdyper Kvam:

- En erkjenner at Norge har en for dårlig oversikt over data på dette feltet. Derfor er det et sterkt behov for en bedre samordning av dokumentasjon og forskning. Erfaringer fra RNNS vil være viktige i forbindelse med å utvikle et slikt nasjonalt overvåkingssystem for arbeidsmiljø og helse, sier ekspedisjonssjefen.

Bekymringsfullt
Om selve utviklingen i risikonivået kunne ikke departementet gi uttrykk for samme begeistring.

- Etter år 2000 har utviklingen vist store variasjoner som resulterer i et flatt nivå. Selv om antall hendelser i sum er redusert de siste årene, er enkelte de potensielle konsekvenser for enkelte hendelser så store at den samlede risikoen ikke viser en tilsvarende reduksjon, poengterte Kvam under åpningen av konferansen. Hun konkluderte med at det ikke er mulig å observere en vedvarende utvikling i riktig retning, og at det er bekymringsfullt.

Kritikk og kostnader
Kvam tok også opp regelverket for petroleumsvirksomhet på sokkelen.

- Tilsynsmyndighetene og ASD møter stadig kritikk rettet mot kostnadene som er knyttet til regelverket, og håndhevelsen av dette. Når Ptil oppsummerer resultatene av brukerundersøkelsen i forbindelse med det pågående regelverksprosjektet, er det departementets forståelse at næringen stort sett er fornøyd med innretningen av det gjeldende regelverk - med funksjonelle krav som viser til næringens egne standarder. Ingen bestemmelser er foreslått fjernet, illustrerte Kvam.

- Noe annet er heller ikke å vente, i lys av den brede medvirkningen partene har hatt i forbindelse med utformingen av dette regelverket, la hun til.

- Imidlertid er det kommet en rekke kommentarer på utformingen av enkeltbestemmelser, og det er altså kommet en rekke synspunkter på hvordan regelverket håndheves av myndighetene, og hvordan det brukes av næringen. Dette er viktige innspill som må tas tak i, framholdt Gundla Kvam. Hun la også vekt på at myndighetene har fokus på forbedringer, og at næringen selv må begrunne på hvilken måte eventuelle enkeltbestemmelser er kostnadsdrivende og unødvendige.

Sentral arena
ASD mener det er av stor betydning å møtes på en arena som Sikkerhetsforums årskonferanse. Det ga Kvam også klart uttrykk for:

- Sikkerhetsforum har blitt en viktig arena for partssamarbeid - og i tråd med forventingene departementet hadde ved etableringen i 2000. Årskonferansen har utviklet seg til å bli en av de viktigste møteplassene for kunnskaper og meninger og helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Som leder av Sikkerhetsforum, og Petroleumstilsynet, var det også med stor glede at Magne Ognedal kunne ønske over 250 deltakere velkommen. Han la vekt på målsettingen med møtet: Å flytte blikket fra fortiden til framtiden, og samtidig være konkret og løsningsorientert.

Kontaktperson i Sikkerhetsforum:
Angela Ebbesen
E-post:
angela.ebbesen@ptil.no