Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums årskonferanse 2004: - God økonomi i god HMS-styring

Petroleumsnæringen har mye å tjene på å være i front på HMS-området. God HMS-styring bidrar til trygghet for den enkelte arbeidstaker, og er i beste fall en garantist for optimale teknologiske løsninger og mot produksjonsavbrudd. Dette kan også gi konkurransefortrinn på andre lands sokler, sa statssekretær Helge Eide i sitt åpningsforedrag under Sikkerhetsforums årskonferanse, som ble arrangert i Stavanger 14. september.


"Petroleum - foregangsnæring?" var hovedtema under årets konferanse - den andre i regi av Sikkerhetsforum. Med 250 deltakere fra rundt 100 store og små selskaper og bedrifter, organisasjoner, forskningsmiljøer og offentlige myndigheter har Sikkerhetsforums årskonferanse allerede etablert seg som en av de viktigste møteplassene for å ta opp- og diskutere aktuelle HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten.

Inkluderende arbeidsliv
1. oktober vil ansvaret for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten bli overført til det nydannede Arbeids- og sosialdepartementet, med Dagfinn Høybråten som statsråd.

- Det er velkjent at petroleumsindustrien holder et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet. Som statssekretær i det nye departementet vil jeg følge med hvordan arbeidet med HMS i petroleumsindustrien kan videreføres og videreutvikles - og hvordan det kan bidra til gode løsninger også i andre deler av norsk arbeidsliv, sa Helge Eide i sitt innlegg.

Han understreket at gjennom å gi et samlet ansvar til èn statsråd for arbeidsmarked, arbeidsliv, arbeidsmiljø og sikkerhet, levekår, arbeidsrettede ytelser, sosiale stønader og pensjoner, har Regjeringen tatt et viktig grep for å samordne innsatsen for et inkluderende arbeidsliv.

- Hver eneste dag på jobb i departementet vil vi fokusere på hovedmålet: et inkluderende arbeidsliv hvor veien inn er bred og hvor veien ut er smal - for å bruke et bilde fra Den Hellige Skrift.

Foregangsnæring
I Stortingsmelding nr 7 (2001 - 2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten slo regjeringen Bondevik fast at petroleumssektoren fortsatt skal være en foregangsnæring med sterk fokus på helse, miljø og sikkerhet på alle nivå i virksomheten.

- Regjeringen understreket dette i en erkjennelse både av risikoen for storulykker i industrien og konsekvensene av disse, og at denne sektoren har stor betydning for Norges framtid som en velferdsnasjon. Der det eventuelt er en viss konflikt mellom kortsiktig avkastning og langsiktig verdiskapning, må nødvendigvis langsiktigheten settes først. Målet med myndighetenes regulering på HMS-området er at slik langsiktig og bærekraftig verdiskapning virkelig blir vektlagt på den enkelte arbeidsplass, sa Eide.

Han viste til at helse, miljø og sikkerhet er et vidtfavnende begrep i petroleumsindustrien, og spenner fra helse og velferd til høyteknologi og driftsregularitet. God HMS-styring bidrar både til trygghet for den enkelte arbeidstaker og kan være en garantist for optimale teknologiske løsninger og mot produksjonsavbrudd.

- Omdømme, merkevarebygging og konkurranse om kompetent arbeidskraft er også viktige grunner til at bedriftene bør utvikle strategier for å være i front på HMS-området, sa Eide, og pekte på at et godt HMS-nivå på norsk sokkel kan gi norsk næringsliv innpass på andre lands sokler, fordi internasjonaliseringen av næringen bidrar til å forsterke fokuset på bedriftenes samfunnsansvar. Dette gir oss et konkurransefortrinn, fordi Norge gjennom vår oljehistorie har fremstått som et foregangsland på HMS-området.

- Et høyt HMS-nivå er også en forutsetning for å oppnå tillit hos den enkelte arbeidstaker, hos investorer og ikke minst i samfunnet for øvrig. Denne tilliten er næringen helt avhengig av også på norsk sokkel, ikke minst i forhold til å igangsette petroleumsvirksomhet i omstridte områder, sa Eide. Han viste til at når Regjeringen i sin utredning om petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet - ULB - åpnet for helårig petroleumsvirksomhet i deler av Barentshavet, var det et uttrykk for at Regjeringen har tillit til at næringen er i stand til å operere forsvarlig innenfor de rammene som er satt.

- Denne tilliten forutsetter at næringen også i fremtiden viser vilje og evne til å være en foregangsnæring - både nasjonalt og internasjonalt, avsluttet statssekretæren.

HMS-kultur - sovepute?
Jan Hovden, NTNUJan Hovden (bildet), professor ved NTNU i Trondheim og en av nestorene i HMS-forskningsmiljøet i Norge, var invitert til å være hovedinnleder under tittelen "Hvorfor skal norsk petroleumsvirksomhet være ledende på HMS?"

- Svaret er enkelt: Regjering og Storting har sagt at petroleumssektoren SKAL være en foregangsnæring innenfor HMS, understreket Hovden.

Han viste blant annet til HMS-meldingen (St.meld nr 7 (2001-2002) som stiller som krav til en foregangsnæring at den har "kontinuerlige forbedringer" og "føre-var" som grunnleggende prinsipper, samt satsing på kvalitet, kunnskap og kreativitet.

Hovden stilte også spørsmål ved om næringen selv virkelig ønsker å være en foregangsnæring på HMS, og viste til at det synes å være en viss ambivalens hos oljeselskaper og leverandørindustri.

- Oppgangstider kjennetegnes ved økte aktiviteter, tidspress og fokus på kortsiktig fortjeneste, mens det i nedgangstider er press på kostnader og sikkerhetsmarginer, gjerne kombinert med motivasjonssvikt hos de ansatte, sa Hovden. Han la til at det også er krefter i næringen som er uttrykkelig positive til det å være en foregangsnæring innen HMS, blant annet som følge av ønsket om å få adgang til ressurser, omdømme, samt den dokumenterte sammenhengen mellom HMS og driftsregularitet.

Hovden uttrykte skepsis for myndighetenes og næringens fokus på HMS-kultur, og stilte spørsmålstegn ved om dette kan bli den nye sovepute.

- Det er teknologien og energien som dreper, slo Hovden fast, og nevnte blant annet at styringssystemer som kan håndtere kompleksiteten og dynamikken i forbindelse med E-drift, gir store utfordringer også i et HMS-perspektiv, understreket Hovden.