Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums årskonferanse 2004

Sikkerhetsforum inviterer til HMS-konferanse 14. september 2004. Under tittelen "Petroleum – foregangsnæring?" vil sentrale personer fra arbeidstakerorganisasjoner, næringen, forskningsmiljøer og myndigheter drøfte sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten.


Sikkerhetsforum er den sentrale trepartsarena for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien på norsk sokkel og på land.

Etter fjorårets suksess ved gjennomføringen av den første årskonferanse i regi av Sikkerhetsforum, ønsker vi igjen å invitere til en ny dagskonferanse, tirsdag 14. september i BIs lokaler i Stavanger.

Sosial- og arbeidsministerens statssekretær, Helge Eide, vil åpne konferansen. Hovedforedraget Hvorfor skal norsk petroleumsindustri være ledende på HMS? vil bli holdt av professor Jan Hovden, NTNU.

I Stortingsmelding nr. 7 ("HMS-meldingen") ble det slått fast at det er regjeringens - og Stortingets - ambisjon at petroleumsindustrien skal være en foregangsnæring på HMS. For å få belyst hvorfor dette er en riktig og nødvendig ambisjon, ønsker vi bl a å se på dagens HMS (rammer, kultur, ambisjoner og praksis) i lys av morgendagens utfordringer.

I samme stortingsmelding drøftes HMS også i et økonomisk perspektiv, herunder sammenhengen mellom alvorlige hendelser og ulykker og tap av omdømme. Dette er derfor også et sentralt tema på konferansen.

Sikkerhetsforum vil iløpet av høsten bli utvidet til å reflektere Petroleumstilsynets (Ptil) ansvarsområde som koordinerende tilsynsmyndighet både på sokkel og på land. Denne nye situasjonen vil gis spesiell oppmerksomhet på konferansen. Vi har derfor satt av tid til en sesjon som har arbeidstittel Hav og land - hand i hand?

Risikonivået på norsk sokkel har hatt et spesielt fokus etter den negative utviklingen vi så fram mot det nye århundre. Vi ser nå konturene av en bedring, og nettopp derfor har vi valgt å se kritisk på innsatsen for redusert risiko ved at vi i en rundebordskonferanse spør om innsatsen er tilstrekkelig og riktig.

Konferansen ledes av direktør i Petroleumstilsynet og leder av Sikkerhetsforum, Magne Ognedal.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker på konferansen tirsdag 14.september 2004.

Kontaktperson i Sikkerhetsforum:
Angela Ebbesen
Telefon 51 87 60 90
E-post angela.ebbesen@ptil.no