Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums årskonferanse 2003: Samarbeid styrker sikkerheten på norsk sokkel

Tillit mellom partene er en forutsetning for å skape- og videreutvikle en god HMS-standard. Sikkerhetsforum, som er en trepartsarena der partene i næringen og myndighetene tar opp et bredt spekter av saker som omhandler sikkerhet og arbeidsmiljø på norsk sokkel, har i løpet av drøyt to år bidratt sterkt til at tilliten er blitt bedre


Årskonferansen, som ble arrangert i ODs lokaler i Stavanger 16. september med hovedtittel "Helse, miljø og sikkerhet i et tre-partsperspektiv", er den første i regi av Sikkerhetsforum. Ett av hovedmålene med konferansen er å spre kunnskap om arbeidet som nedlegges på denne sentrale trepartsarenaen i petroleumsvirksomheten, og om prosjekter og prosesser som Sikkerhetsforum gjennomgår.

Sikkerhetsforum var medspiller og høringsinstans for Stortingsmeldingen nr. 7 (2001-2002) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. På konferansen orienterte statssekretær i Arbeids- og administrasjons-departementet, Lars Arne Ryssdal, om status og veien videre mot en ny stortingsmeldingen, som skal komme i 2005/2006.

Kjølig klima
I åpningsforedraget pekte Oljedirektør Gunnar Berge på bakgrunnen for at Sikkerhetsforum ble opprettet, nemlig at forholdet på slutten av 90-tallet var noe kjølig:

- Det ble understreket at det gode trepartssamarbeidet måtte revitaliseres – både forholdet mellom offshore og land, og mellom ledelse, tillitsvalgte, verneombud og myndigheter. Sikkerhetsforum hadde sitt første offisielle møte 1, februar 2001, og var kommet i stand for, som det star i referatet, "å reetablere tillit" og "lytte i stedet for å være avvisende" understreket Berge innledningsvis.

- Det synes klart for meg at medlemmene av det nyetablerte forumet, som var erfarne ledere og HMS-fagfolk både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og fra Oljedirektoratet, må ha tatt denne utfordringen på alvor – med AAD som meget tilstedeværende observatør, sa Berge.

HMS-koordinator i Nopef og medlem av Sikkerhetsforum, Ketil Karlsen bekreftet inntrykket i sitt innlegg "Sikkerhetsforum - sandpåstrøing eller reelt trepartssamarbeid?". Karlsen tok utgangspunkt i at klimaet mellom partene på 90-tallet var svært dårlig.

- Brev vi sendte til OLF om HMS-spørsmål ble ikke besvart, og vi hadde intet samarbeide på HMS-spørsmål i det hele tatt. Forskere, Oljedirektoratet, media og fagbevegelsen var enige med hverandre om at tingenes tilstand ikke var tilfredstillende. ... Debatten om HMS-nivået på sokkelen foregikk hovedsak i media og ikke i fora der man kunne få organisert forpliktende samarbeide i HMS-spørsmål. Et proaktivt og pågående sikkerhetsarbeide der all parter deltok, eksisterte altså ikke, understreket Karlsen.

- En suksess
I løpet av sommeren 2000 tok blant annet Nopef initiativ til å bedre samarbeidet, og fra sentralt hold fikk OD i oppdrag å forme et nytt utvalg med mandat og bred sammensetning. Sikkerhetsforum ble etablert med direktør for oppfølging i OD, Magne Ognedal, som leder.

- Forumet behandler en enorm spennvidde i saker. Fra kreftundersøkelser i industrien til Stortingsmeldinga om HMS i oljeindustrien. Forumet er også referansegruppe for HMS-forskningen som AAD finansierer. Forumet er åpen i sin behandlingsform slik at ikke noen kan velge vekk "ubehagelige" saksområder. Referatene ligger ute på nett slik at hvem som helst kan se hva vi holder på med, understreket Karlsen.

I løpet av de siste årene er det igangsatt flere arbeidsgrupper og prosjekter der sikkerhet og arbeidsmiljø på norsk sokkel er tema, og hvor trepartsperspektivet er ivaretatt. Sikkerhetsforum er referansegruppe for flere av disse arbeidene.

- ODs Sikkerhetsforum er etter min oppfatning blitt det vi ønsket og mer til, konkluderer Karlsen. Også leder i OFS, Terje Nustad, snakket varmt om Sikkerhetsforums betydning for HMS-arbeidet.

- Sikkerhetsforum er et forum skapt av politikere og myndighet som en følge av en negativ HMS-utvikling. Opprettelsen var nødvendig for at vi igjen skulle kunne få en positiv HMS-utvikling i norsk olje- og gassindustri. Et forum som en arena der alle involverte parter kan være aktive og bidra, uten at de økonomiske næringsinteressene skulle være for fremtredene eller styrende - på en slik arena føler OFS seg langt mer bekvem og vil bidra positivt med sin kompetanse, påpekte Nustad.

Utfordringer i kø
Odd-Magne Skei i Norges Rederiforbund og medlem av Sikkerhetsforum var blant annet opptatt av ansvaret hver enkelt har for å opprettholde et godt HMS-nivå i petroleumsvirksomheten.Under debatten med medlemmer av Sikkerhetsforum i panelet, ble det understreket at det er mange HMS-utfordringer fremover som kan rokke ved både tillit og en positiv utvikling i sikkerhetsnivå på sokkelen.

Nopef og OFS advarer blant annet næringen mot å bruke enhver anledning til å rokke ved gjeldende HMS-standarder ved å hevde at det norske regelverket er fordyrende, eller at norske lønns- og arbeidsforhold er for gode.

- Slike utspill oppfattes som angrep på opparbeidede rettigheter, og hører hjemme i tariff-forhandlinger, påpekte Øivind Gregersen i Nopef.

Roy Erling Furre i OFS advarte mot en utvikling i retning av friere flyt av personell, svekkede krav til opplæring, mer kampanjevedlikehold og en råere kontraktspolitikk – som Furre frykter vil bidra til forvitring av kompetanse og faglighet innen sikkerhet og arbeidsmiljø.

Flere i panelet uttrykte også bekymring for om Petroleumstilsynet vil bli tilført nok midler til å løse sine tilsynsoppgaver, ikke minst når det fra 1. januar også vil inkludere ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø i landbasert petroleumsvirksomhet.

- Denne bekymringen er blant annet tatt opp i- og støttes av alle medlemmene i Sikkerhetsforum, understreket Øyvind Gregersen i Nopef.

Leder av Stortingets kommunalkomité, Magnhild Meltveit Kleppa var invitert for å fortelle om politikernes forventninger til et nytt Petroleumstilsyn, som skal være operativt fra 1.1.2004.

Hun gjorde det blant annet klart at kommunalkomiteen forventer et Petroleumstilsyn som både er synlig og tydelig, og som blir tilført ressurser nok til at det kan ivareta en koordinerende og helhetlig tilsynsrolle i forhold til helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel.