Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforum besøkte Kårstø-anlegget

Den 19. september besøkte Sikkerhetsforum Kårstø-anlegget. Dagen etter var avsatt til heldagsmøte i Haugesund hvor blant annet kjemisk arbeidsmiljø, livbåtsaken, sikkerhetsopplæring for landene rundt Nordsjøbassenget, skiftarbeid og alvorlige hendelser ble diskutert.


  • Se lenkeboks til høyre for nedlasting av møtereferat og presentasjoner på Kårstø og under heldagsmøtet.

Møte og omvisning på Kårstø

Omvisningen på anlegget ble gjennomført med stor fagkunnskap
og entusiasme av spesialkonsulent Hans Marius Saltveit, Statoil.


I samarbeid med Statoil Kårstø og Naturkraft hadde Gassco, som operatør, laget et innholdsrikt program for møte og omvisning som ble svært godt mottatt av Sikkerhetsforums medlemmer og observatører.

Hovedsaken på agendaen for møtet var HMS-utfordringene på anlegget og Sikkerhetsforums strategiske agenda. Innledningsvis var det gjensidige presentasjoner og film.

Det ble en konstruktiv og åpen dialog i møtet hvor HMS-utfordringer knyttet til storulykkespotensialet og utfordringer som følge av et arbeidsmarked i endring ble gitt spesiell oppmerksomhet. Statoil redegjorde også for internt opplæringstiltak for økt kunnskap og bevissthet rundt risikoforhold og HMS-utfordringer på Kårstø.

Sikkerhetsforums medlemmer understrekte betydningen av å få fram helhetsperspektivet på virksomheten ved at alle aktørene er representert både når det gjelder selskapene, ledelsen, ansatte og vernetjenesten.

Etter møtet ble Sikkerhetsforum vist rundt på anlegget hvor de fikk en grundig innføring i anleggets 20-årige historie og de utfordringer de står over for i dag.

Møte i Sikkerhetsforum 20. september
Kjemisk arbeidsmiljø var igjen et av de sentrale temaene på Sikkerhetsforums møte. Denne gangen med spesiell oppmerksomhet på næringens tiltaksplan for å få fortgang i nødvendig forbedringsarbeid som ble avdekket i Ptil-rapporten om kjemisk arbeidsmiljø (se lenkeboks).

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen har kommet med klare forventninger til næringen om forpliktende innsats på dette viktige området. Sikkerhetsforum er valgt som forankringsarena for å sikre medvirkning fra alle deler av industrien og fra partene ved deres sammenslutninger.

Prosjektleder Jon Efskind, som er engasjert av OLF for å lede arbeidet, ga en beskrivelse av planen, som inneholdt følgende punkter: eksponeringsdatabase, historisk eksponering, revisjon og tilsyn, litteraturdatabase, toveis rapportering av yrkesrelatert sykdom, helserisiko under pågående eksponering, manifestering av helserisiko fra tidligere eksponering, varmt arbeid, avklaring av hms-ansvar mellom operatører og leverandører og formidling av resultater. I tillegg ble organisering, styring og medvirkning berørt.

Ptil-direktør og leder av Sikkerhetsforum, Magne Ognedal, var spesielt opptatt av å få fram forpliktende handlings- og tiltaksplaner med milepæler for å skape forutsigbarhet for de involverte. OLF ga uttrykk for at de vil sette opp forslag til møteplan og vil bidra til at alle blir godt informert og involvert. AID har også tatt initiativ overfor Arbeidstilsynet og STAMI for å få igangsatt nødvendig arbeid på området i norsk arbeidsliv.

Status på løpende saker
Det ble i møtet gitt status på løpende saker, som oppfølging av dykkere, hvor prosjektarbeidet har vært preget manglende tillit både i fagmiljø og sentrale fagforbund, livbåtsaken, hvor det fortsatt er bekymring og usikkerhet blant involverte og arbeidstidsprosjektet hvor det enda er motstridende syn blant de involverte i synet på myndighetenes fortolkningsbrev om nattarbeid. (Lenke: Likelydende brev fra Ptil 11.7.2006 om nattarbeid)

På dagsordenen var det avsatt tid til prosjektstatus for varmt arbeid-, som nå er blitt en integrert del av arbeidet som gjøres på kjemisk arbeidsmiljø.

Alvorlige hendelser
Den siste tids alvorlige hendelser, som dødsulykken på Saipem 7000 under løft av en havbunnsseparator på Tordisfeltet den 12.8, alvorlig løftehendelse 14.9. på West Epsilon og en gasslekkasje på Ekofisk B den 28.6., ble gjennomgått.

Seminaret for å dele erfaringer fra alvorlige hendelser, som ble arrangert den 28.8., ble oppsummert og vurdert. Initiativet blir sett på som positivt og nyttig, med stor grad av åpenhet. Erfaringene vil bli evaluert etter at neste seminar er gjennomført i januar 2008. Presentasjonene ligger på OLF sin hjemmeside www.olf.no.

Andre saker
OLF fikk positiv respons for sin innsats for å komme i mål med en avtale for sikkerhets- og bemanningsopplæring for landene rundt Nordsjøbassenget. En forenklet og komprimert utgave av matrisen for oppfølging av St meld nr 12 ble også presentert.

Norges Rederiforbund gikk gjennom det arbeidet som er gjort av rederinæringen fra 2005 og planene framover for å redusere antall alvorlige hendelser knyttet til tap av anker og posisjon.

Videre ble det gitt korte orienteringer om status for arbeidet med HMS i kontrakter og om planlagte aktiviteter i regi av risikonivåprosjektet. Denne gangen gjaldt det tiltak for forbedringer relatert til spørreundersøkelsen og gjennomføring av to arbeidsseminarer for utvalgte grupper som jobber både på land og offshore.

Lederne ved Wenche I Sola ga en oppsummering av resultatene av en større spørreundersøkelse som de har gjennomført om helkontinuerlig skiftarbeid.

Til slutt orienterte Halvor Erikstein, SAFE, om støyproblemer på helikoptre.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no