Gå til hovedinnhold

Sikkerhet - status og signaler i petroleumsvirksomheten

- HMS-styring, levetidsforlengelse og en ytterligere forbedring av HMS-nivået er sentrale utfordringer for både industri og myndigheter. Det sier direktør Magne Ognedal i forbindelse med at Petroleumstilsynet (Ptil) lanserer publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2006 - 2007".


Omslag til "Sikkerhet - status og signaler 2006 - 2007"Publikasjonen omhandler en rekke sentrale HMS-utfordringer innen olje- og gassindustrien, og beskriver både viktige hendelser og temaer i 2006 og utfordringer og prioriterte områder for 2007.

Lenker:

HMS-styring når det koker
Olje og gassvirksomheten er for tiden preget av et svært høyt aktivitetsnivå. Samtidig er det på viktige områder begrenset tilgang på kompetanse og kapasitet. Beregninger viser for eksempel at det vil mangle tusenvis med ingeniørkompetanse i årene som kommer.

- Vi er bekymret for at manglende kompetanse og kapasitet i petroleumsnæringen kan gå ut over helse-, miljø- og sikkerhetsnivået. I en slik situasjon er god HMS-styring i virksomheten helt avgjørende for å ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og materielle verdier, understreker Ognedal.

Han legger til at aktørene må være sitt ansvar bevisst og takke nei til oppgaver det ikke finnes tilstrekkelig kapasitet til.

Sikre et langt liv
Stadig flere innretninger er i bruk eller planlegges brukt utover perioden som først var tenkt. Utvidet levetid innebærer betydelig økt verdiskaping fra norsk sokkel, men faktorer som slitasje, korrosjon (rust) og nedbryting (utmatting og slitasje) medfører også økt helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko.

I 2007 vil petroleumsregelverket bli presisert for å tydeliggjøre at aldring må tas på alvor, med særlig vekt på såkalt barriereanalyse. Det innebærer å kartlegge potensielle farer og ulykkessituasjoner som følge av høy alder, og se nærmere på hvilken rolle alderen spiller for at barriereelementer svikter samtidig.

I juni 2006 ba Ptil Oljeindustriens Landsforening (OLF) om å utvikle detaljerte retningslinjer for hvordan regelverket som omhandler levetidsforlengelse skal etterleves i praksis.

- Det er veldig bra at industrien har tatt tak i utfordringer med levetidsforlengelse. Petroleumstilsynet har store forventninger til at prosessen munner ut i en ensartet standard som både industri og myndighet kan forholde seg til, sier Ognedal.

Personskader vs. storulykkesrisiko
En tredje viktig utfordring for virksomheten er å utvikle nye måter å planlegge- og gjennomføre aktiviteter på som bidrar til en ytterligere HMS-forbedring i næringen.

- De årlige Risikonivårapportene bekrefter et inntrykk av at HMS-forbedringen som vi observerte for noen år siden, de siste årene har flatet ut. Det betyr at vi må tenke kreativt og nytt for å få til fortsatt forbedring, sier Ognedal.

Han advarer i den forbindelse mot at aktører i næringen i for stor grad måler seg på skadefrekvens, og er tilsvarende skeptisk til en praksis der kontraktører kun måles på personskadestatistikken.

- Vi vet at dette ikke er godt nok til å identifisere risikofaktorer. Personskadestatistikker gir heller ikke noe helhetlig bilde av hvor det er potensial for forbedringer. En overdrevet innsats for å redusere antall personskader kan gå på bekostning av oppmerksomheten om tiltak som bidrar til redusert storulykkesrisiko. Næringen må forholde seg til alle sider av HMS, sier Ognedal.

Om publikasjon
Publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2006 - 2007" kan bestilles fra vårt bibliotek (gratis) eller lastes ned fra nettstedet vårt (pdf).

Fakta og statistikkdelen, som tradisjonelt har vært en del av Ptils årsberetning, vil bli publisert på nett 26. april samtidig med at vi offentliggjør 2006-resultatene fra Risikonivåprosjektet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no