Gå til hovedinnhold

Sikkerhet kjenner ingen grenser

I over 20 år har sikkerhetsmyndighetene i nordvest-europa arbeidet for å utveksle kunnskap og lære av hverandre. nå vil eu at andre regioner skal følge det gode eksempelet. For selv om regelverk og rammer er ulike fra land til land, er utfordringene og problemene ofte de samme.


I North Sea Off shore Authorities Forum (NSOAF) er sentrale myndigheter i Nordvest-Europa med tilsynsansvar for petroleumsvirksomhet til havs representert.

Forumet har som mål å sikre en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i Nordvest-Europa.

Et meget vellykket samarbeid, konstaterer Ptildirektør Magne Ognedal.

Ognedal framhever deling av informasjon og kunnskapsutveksling som spesielt viktig, ikke minst i lys av at de ulike landene ofte støter på de samme problemstillingene.

Læring
Ett eksempel er forebygging av hydrokarbonlekkasjer, som flere av medlemslandene har hatt prosjekter knyttet til. Her har NSOAF vært en viktig arena for utveksling av erfaringer og resultater.

Oppfølging av Deepwater Horizonkatastrofen i Mexicogolfen og Montaraulykken utenfor Australia er andre områder hvor det har foregått nyttig erfaringsutveksling. Mange av medlemslandene har kjørt prosjekter og studier rettet mot læring av disse hendelsene.

Medlemmene i NSOAF møtes i et årlig arbeidsmøte (plenary meeting), hvor aktiviteter oppsummeres og nye oppgaver blir initiert og diskutert.

Gruppearbeid
Arbeidet i NSOAF foregår primært gjennom arbeidsgrupper med medlemmer fra myndighetene som deltar i forumet.

Opp gjennom årene har det vært flere grupper, med ulike oppgaver. Noen av gruppene har arbeidet over mange år, mens andre er avsluttet etter å ha oppnådd resultatene de skulle levere.

NSOAF har for tiden flere arbeidsgrupper knyttet til HMSstyring generelt, sikkerhetsopplæring, boring og brønn, samt informasjonsutveksling knyttet til medlemslandenes EUrelasjoner:

• Arbeidsgruppen for HMS skal blant annet bidra til kontinuerlig forbedring av sikkerhet og arbeidsmiljø, harmonisere regelverkskrav/ redusere administrative byrder og med erfaringsoverføring mellom myndighetene.

• Arbeidsgruppen for sikkerhetsopplæring arbeider for å oppnå gjensidig aksept for kravene til sikkerhetsopplæring innenfor nordsjølandene.

• Arbeidsgruppen for boring og brønn skal utveksle informasjon og samarbeide om sikkerhets-og arbeidsmiljøforhold, som er relatert til bore-og brønnaktiviteter, brønnintegritet og forebygging av ukontrollert utblåsing.

• Arbeidsgruppen for EU arbeider med å oppnå en felles tolkning og tilnærming til EU/EØSlovgivning innen sikkerhets-og arbeidsmiljøsaker.

EU- interesse
Resultatene av arbeidet i NSOAF har blitt lagt merke til, både i næringen og på politisk hold. Et eksempel på dette er EU, som i etterkant av Deepwater Horizonkatastrofen har signalisert at de ser behov for regulering på EU-nivå for deler av
petroleumsvirksomheten, blant annet når det gjelder forebygging og håndtering av store utslipp.

NSOAF har i den forbindelsen vært en viktig kilde til informasjon for EUkommisjonen, både når det gjelder fakta om petroleumsvirksomheten generelt og om tilsyns-og reguleringsregimene i de ulike landene.

EU ser på NSOAF som en viktig organisasjon med tanke på sikkerhetsarbeidet, og mener NSOAF framstår som en godt egnet modell for myndighetssamarbeid andre steder.

EU har signalisert at de ønsker at det blir etablert tilsvarende forum i de andre europeiske petroleumsprovinsene; i Middelhavet, Svartehavet og Østersjøen/Baltikum.

Målet for NSOAF har vært å identifisere felles utfordringer og redusere forskjellene i formelle, nasjonale krav til tekniske, operasjonelle og opplæringsmessige forhold i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.

Det er til dels store ulikheter mellom landene, både når det gjelder regelverksfilosofi , arbeidslivskultur og politiske prioriteringer. Og forskjeller vil det nok alltid være, understreker Ognedal.

Jeg tror for eksempel ikke vi vil se noen større grad av harmonisering av regelverk mellom NSOAF-landene enn det vi har i dag. Men jeg tror viktigheten av et slikt samarbeid er større enn noen gang før.

Nettopp på grunn av ulikhetene landene i mellom, er det viktig å legge til rette for utveksling av informasjon og kunnskapsdeling, sier han.