Gå til hovedinnhold

Sikker CO2-fangst

I publikasjonen ”Sikkerhet – status og signaler” retter Petroleumstilsynet (Ptil) søkelyset på CO2-fangst. Ptil er gjort kjent med at budskapet i artikkelen er blitt feilaktig oppfattet, og på en slik måte at Ptil er blitt tillagt standpunkter som ikke er korrekte.


Artikkelen, under overskriften ”Sonderer sikker CO2-fangst” gjør rede for ulike sikkerhetsmessige aspekter ved CO2-fangst som tiltak for å redusere utslippene av klimagasser fra fossil energiforsyning. Artikkelen omhandler ikke de reservoarmessige sidene ved CO2-lagring, som er utenfor Ptils kompetanseområde.

Det er ingen grunn til å tro at de sikkerhetsmessige aspektene Ptil peker på, vil være til hinder for utviklingen og muliggjøringen av storskalafangst og lagring av CO2. Ptils engasjement har til hensikt å etablere kunnskap om HMS-spørsmål.

Storskalafangst av CO2 er et nytt område, hvor også potensielle HMS-utfordringer er under vurdering. Ptil har som øvrige berørte myndigheter igangsatt en rekke aktiviteter for å avklare disse forholdene.

Ptils rolle som sikkerhetsmyndighet er i så måte å være pådriver for tilstrekkelig kunnskap og gode HMS-løsninger også i tilknytning til CO2-fangst.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064