Gå til hovedinnhold

Seminar: Fagmiljøene kan gjøre mer for å forebygge miljøskader

Petroleumstilsynet utfordrer de sentrale fagmiljøene i petroleumsnæringen til skjerpet oppmerksomhet på forebygging. – Vi tror det er mulig å gjøre mye mer for å hindre ulykker som kan skade miljøet.


Det la tilsynsdirektør Finn Carlsen vekt på under seminaret ”Når ulykken truer miljøet” onsdag 11. februar.  Seminaret ble arrangert i fellesskap med Statens forurensningstilsyn (SFT) og henvendte seg til alle som er involvert i planlegging, design, bygging, drift og vedlikehold i petroleumsvirksomheten.

En fulltegnet deltakerliste illustrerte stor interesse for programmets hovedtema: Framtidens muligheter, dagens praksis, risikoanalysens rolle og den teknologiske utviklingen

Samarbeid på tvers
- Forebygging må på agendaen i fagmiljøene innen boring og brønn, undervannsteknologi og prosessteknologi, sa Ptils tilsynsdirektør.

Han poengterte at forhindring av miljøskader som regel er sammenfallende med å forebygge ulykker som medfører personskader. Carlsen etterlyste et tettere samarbeid på tvers av fagdisiplinene og fagmiljø som jobber med miljørisikoanalyser.

Kan oppnå mer 
- Industrien besitter betydelig kompetanse og gjør mye bra. Men det er mulig å oppnå mer. Miljøekspertene må være enda mer aktive i fagmiljøene, mens fagmiljøene i større grad må søke å integrere miljøfokus og ulykkesforebygging i arbeidet sitt, slo Carlsen fast.

Han utfordret selskapene på å være tydelige i tilbakemeldinger om hvilke tiltak som settes i verk – og hvordan de virker – i framtidige møter med tilsynsmyndighetene.

Ferske trusler
Oljeutslippene fra Statfjord A-feltet og Draugen er ferske eksempler på ulykker som truet miljøet, og som kunne vært unngått ved forebygging og læring av tidligere feil. Hvordan risiko blir håndtert i petroleumsindustrien - og hva som blir gjort for å forhindre skader - var nettopp spørsmål seminaret skulle være en arena for.

Tore Andre Svidal fra Aker Solutions viste eksempler på framtidige designløsninger som kan bidra til å redusere risiko for akutte utslipp fra prosessanlegg. Han fortalte blant annet om utvikling av løsninger for ekstremt kalde og røffe klimaforhold.
Eni Norge brukte Goliat som eksempel på forebygging av akutte utslipp i prosjekterings- og designfase, mens StatoilHydro delte erfaringer fra Tordis om lekkasje fra injeksjonsbrønner.

DNV omtalte risikoanalysens rolle, mens Scandpower tok opp hvordan hensynet til ytre miljø blir ivaretatt og vektlagt i risikoanalyser. 
  
Ytre og indre mål
Redaktør og rådgiver Hans Henrik Ramm drøftet miljøhensyn som konkurransefortrinn og samfunnsansvar. Ramm konstaterte at det kan være klare målkonflikter mellom samfunnsansvar tuftet på det selskapene selv har definert som etisk riktig og viktig, og hva toneangivende samfunnsaktører – som for eksempel media og interesseorganisasjoner – skaper forventninger om.

- Disse målkonfliktene må selskapene i petroleumsindustrien være seg bevisst, mener Ramm. – Mens skadebegrensning ofte får stor oppmerksomhet, viser ikke gevinstene av å ha forhindret skader og ulykker like godt igjen. – Det er sjelden en sak i media at alt virker, betegnet han. Ramm sa også at:

Det er viktig også for sikkerheten at selskapene klarer å beholde fokus på sin kjernekompetanse ved å stå imot krav utenfra om å gå inn på helt andre forretningsområder - når dette ikke fremstår som en naturlig forlengelse av det de kan best.
 
Stor interesse
Interessen for seminaret om storulykker i et miljøperspektiv har oversteget Ptils forventninger. Ikke alle som ønsket å delta fikk plass. Det viser at engasjementet for disse spørsmålene er stort. Det er gledelig. Å legge til rette for å lære – og videreformidle erfaringer – er en av Petroleumstilsynets viktige oppgaver. Det vil derfor bli planlagt for et lignende arrangement til høsten.
 
Du finner program og alle presentasjonene i lenkeboksen. Les også mer om Petroleumstilsynets rolle og ytre miljø.

Kom gjerne med innspill til tema og innhold på lignende miljøseminar i framtiden.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ingvill Røsland
E-post:  ingvill.rosland@ptil.no