Gå til hovedinnhold

Samtykke til utføring av større ombygginger på Kollsnes

Samtykke: Gassco AS har fått samtykke til å utføre større ombygginger på Kollsnes i forbindelse med gjennomføring av Kollsnes prosjektene (KOP).


Ombyggingen omfatter blant annet innfasing av nytt P12 gassrør fra Troll A-innretningen til Kollsnes prosessanlegg og robustgjøring av terminalen med nye MEG*- og vannbehandlingsanlegg.

*MEG (monoetylenglykol)
Tilsats av MEG i en gasstrøm er en av metodene som ofte benyttes i olje og gassproduksjon for å unngå hydratdannelse. Hydrater kan oppstå i rørledningen når temperaturen er lav og trykket høyt.

Samtykket gjelder de to delprosjektene:

  • Tilkopling av P12 gassrør fra Troll A, inkludert mottaks- og hjelpesystemer
  • Robustgjøring og kapasitetsutvidelse
    - oppgradering av MEG-regenereringsanlegg
    - oppgradering av vannbehandlingsanlegg

Innfasing av ny rørledning P12 fra Troll A med bygging av mottaks- og hjelpesystemer er et ledd i å minske trykktapet fra feltet og derved opprettholde dagens produksjonskapasitet.

Robustgjøringsprosjektet er et ledd i å oppgradere Kollsnesanleggene for fremtidig høy regularitet og kapasitet.

Eksisterende MEG-anlegg har hatt stor slitasje grunnet korrosjon, og MEG-togene skal derfor skiftes ut med nye. Disse vil bli bygget av mer resistent materiale samtidig som kapasiteten vil bli utvidet og tilpasset fremtidige behov.

Vannbehandlingskapasiteten ved anlegget har ikke vært oppgradert samtidig som prosesseringskapasiteten for gass har øket over tid, blant annet med innfasing av Kvitebjørnfeltet i 2003. Det er nå nødvendig med en utvidelse og robustgjøring også av vannbehandlingskapasiteten.

Prosjektene ble initiert av Trolleierne som oppdrag til Gassled Joint Venture og Operatøren Gassco AS, og beslutning om gjennomføring ble tatt i februar 2006.

Gassco vil som operatør av Kollsnes prosessanlegg være formelt ansvarlig for utbyggingen på vegne av eierne.

Statoil ved NG P&T som er selskapsrepresentant for Technical Services Provider avtalen (TSP-avtalen), er tildelt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet på vegne av Gassco.

Planlagt oppstart av anleggsarbeider er i januar 2010, og de nye anleggene skal stå klar for ordinær drift i mars 2012.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |