Gå til hovedinnhold

Samtykke til permanent områdeberedskap på Haltenbanken

Statoil ASA, A/S Norske Shell og Norsk Hydro Produksjon a.s har fått samtykke til permanent endring av brukssamtykket for området Haltenbanken. Saken gjelder innføring av områdeberedskap.


Intensjonen med innføring av områdeberedskap er å drive effektivt beredskapssamarbeid innenfor geografiske områder, og mellom forskjellige operatørselskaper ved å benytte felles beredskapsressurser, herunder felles beredskapsfartøy og SAR-helikopter. Områdesamarbeid omfatter også beredskap mot akutt forurensning.

Området HaltenbankenStatoil, Norske Shell og Norsk Hydro fikk i 2002 samtykke til innføring av områdeberedskapen for Haltenbankenområdet (kartet) i en prøveperiode på to år.

Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensningstilsyn (SFT) gjennomførte i prøveperioden tilsynsaktiviteter for å se om beredskapen i området ble ivaretatt i henhold til regelverkskravene.

Selv om bruken av områderessursene førte til en generelt god og effektiv beredskap, påviste tilsynsaktivitetene enkelte mangler.

Derfor avslo vi i første omgang søknadene om permanent innføring av områdeberedskap. Samtidig forlenget vi prøveperioden med ett år.

Med bakgrunn i selskapenes søknader om samtykke for de berørte innretningene, samt etterfølgende korrespondanse og møter i sakens anledning har vi nå gitt samtykke til permanent endring av brukssamtykket for området Haltenbanken.

SFT vil behandle søknad om dispergering i hvert enkelt tilfelle inntil dette planverket er endelig godkjent.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss