Gå til hovedinnhold

Samtykke til permanent områdeberedskap Oseberg-Troll

Norsk Hydro og Statoil har fått samtykke til permanent endring av brukssamtykket for Oseberg-Trollområdet. Saken gjelder innføring av områdeberedskap.


Intensjonen med innføring av områdeberedskap er å drive effektivt beredskapssamarbeid innenfor geografiske områder, og mellom forskjellige operatørselskaper ved å benytte felles beredskapsressurser, herunder felles beredskapsfartøy og SAR-helikopter. Områdesamarbeid omfatter også beredskap mot akutt forurensning.

Oseberg-Trollområdet

Statoil og Norsk Hydro fikk 1. oktober 2002 samtykke til innføring av områdeberedskapen for Oseberg-Trollområdet (kartet) i en prøveperiode på to år. I juli 2004 søkte selskapene om å gjøre ordningen permanent.

Områdeberedskapen omfatter Statoils innretninger Troll A, Huldra og Veslefrikk samt Norsk Hydros innretninger Oseberg Feltsenter, Oseberg C, Oseberg Øst, Oseberg Sør, Brage, Troll B, Troll C og undervannsinstallasjonene for feltene Tune og Fram Vest.

Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensningstilsyn (SFT) gjennomførte i prøveperioden tilsynsaktiviteter for å se om beredskapen i området ble ivaretatt i henhold til regelverkskravene.

Lenker til Ptils tilsynsrapporter (mars 2004):
Norsk Hydro Statoil West Venture

Selv om bruken av områderessursene førte til en generelt god og effektiv beredskap, påviste tilsynsaktivitetene blant annet at beredskap for dispergering ikke var tilstrekkelig.

Derfor avslo vi i første omgang søknadene om permanent innføring av områdeberedskap. Samtidig forlenget vi prøveperioden med ett år.

Med bakgrunn i selskapenes søknader om samtykke for de berørte innretningene, samt etterfølgende korrespondanse og møter i sakens anledning har vi nå gitt samtykke til permanent endring av brukssamtykket for Oseberg-Trollområdet.

SFT vil behandle søknad om dispergering i hvert enkelt tilfelle inntil dette planverket er endelig godkjent.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss