Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Barentshavet - utvinningstillatelse 202

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA samtykke til leteboring av brønn 7227/11-1S i Barentshavet med den flyttbare innretningen Eirik Raude (bildet).


Dette samtykke-vedtaket omhandler den andre planlagte letebrønnen i Barentshavet etter at området ble gjenåpnet for leteboring.

Samtykket ble gitt 10. november. Boringen planlegges igangsatt så snart Eirik Raude har avsluttet boringen for Norsk Hydro i Barentshavet. Estimert tidspunkt for oppstart er ultimo desember.

Samtykket er gitt under forutsetninger som fremgår i samsvarsuttalelsen (SUT) for Eirik Raude, utstedt 15.9.2004 med de forpliktelser .

Samtykke gis for øvrig under forutsetninger og vilkår som følger:

- Statoil skal foreta innsamling av meteorologiske og oseanografiske data og rapportere disse dataene fra Eirik Raude i samsvar med NORSOK N-002. Dersom iskanten, drivis eller isfjell skulle komme i nærheten av Eirik Raude skal rapporteringen også omfatte informasjon om isens posisjon, jf. rammeforskriften § 25.

- For ekstraordinær kaksbehandling om bord etter installasjon av forankringsrør med brønnsikkerhetsventil, forutsettes det at teknologien er utprøvd og tilrettelagt i samsvar med virksomhetens etablerte sikkerhetsnivå, og innenfor selskapets kriterier for akseptabel personellrisiko.

Dette vil for øvrig forutsette:

- Et godt arbeidsmiljø sikres gjennom tilrettelegging av god ergonomi, vern mot hørselskadelig støy, samt nødvendig vinterisering/værbeskyttelse av arbeidsplassene til personell som skal operere enheten.
- Kaksbehandlingssystemet med tilhørende slanger og utstyr vinteriseres slik at de fungerer som forutsatt under de forventede klimatiske forhold.
- Vinterisering av innretning og 3. part utstyr for øvrig i henhold til SUT-vedtak.

Vi har oversendt vedtak og krav fra SFT og Htil for aktiviteten til Statoil.

Avstanden til nærmeste land, Kinnarodden på Nordkinnhalvøya, er omtrent 115 km. Avstanden til Hammerfest er omtrent 231 km.

Illustrasjon: Statoil

Vanndybden på lokasjonen er 234 meter.

Estimert varighet av aktiviteten er 49 dager. Brønnen planlegges permanent tilbakeplugget og forlatt.

Eirik Raude eies og opereres av Ocean Rig A/S. Innretningen fikk samsvarsuttalelse 15. september 2004.

Lenke: Leteboring i Barentshavet - roller og ansvar

Lenke: Samtykke til leteboring i Barentshavet - utvinningstillatelse 225

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no