Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Barentshavet - brønn 7131/4-1

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA samtykke til leteboring av brønn 7131/4-1 med den flyttbare innretningen Eirik Raude (bildet). Brønnen tilhører utvinningstillatelse 233 med Statoil som operatør og Norsk Hydro og Eni Norge som øvrige deltakere.


Dette samtykke ble gitt 23. desember og omhandler den tredje planlagte letebrønnen i Barentshavet etter at området ble gjenåpnet for leteboring. Aktiviteten vil starte våren 2005 etter at Eirik Raude har avsluttet leteboringen av brønn 7227/11-1S. Estimert varighet er på omtrent 22 dager.

Kartunderlag: SFT

Lokasjonskart

Brønn 7131/4-1 ligger 290 km nordøst for Hammerfest. Korteste avstand til land (Berlevåg) er ca 115 km. Vanndypet er 332 m.

Samtykket er gitt under forutsetninger som framgår i samsvarsuttalelsen (SUT) for Eirik Raude, utstedt 15.9.2004, med de forpliktelser representerer for reder og operatør.

Vårt vedtak bygger på Statoils innsendte søknad med analyser og vurderinger som viser at den planlagte operasjonen kan gjennomføres med et akseptabelt sikkerhetsnivå og i henhold til gjeldende regelverk.

Beredskapsmessige og brønntekniske forhold er vurdert å være ivaretatt ifm planleggingen. Innsendt samtykkesøknad og program er i henhold til regelverket og identifiserer ikke spesielle utfordringer ved den planlagte boringen.

Brønnen er planlagt slik at utslipp av borekaks og kjemikalier på havbunnen blir minimalt og innretningen er utrustet med henblikk på å kunne hindre utslipp til sjø.

Eirik Raude er vurdert i forbindelse med SUT og har gjennomgått de nødvendige modifikasjoner for å møte de spesielle utfordringene relatert til de planlagte boringene i Barentshavet.

I tillegg bygger vår saksbehandling på SFTs og Helsetilsynet i Rogaland sin saksbehandling som også konkluderer med at samtykket kan gis.

Samtykke gis under forutsetninger og vilkår som følger:

  • Statoil skal foreta innsamling av meteorologiske og oseanografiske data og rapportere disse dataene fra Eirik Raude i samsvar med NORSOK N-002. Dersom iskanten, drivis eller isfjell skulle komme i nærheten av Eirik Raude skal rapporteringen også omfatte informasjon om isens posisjon, jf. rammeforskriften § 25.
  • For ekstraordinær kaksbehandling om bord etter installasjon av forankringsrør med brønnsikkerhetsventil, forutsettes det at teknologien er utprøvd og tilrettelagt i samsvar med virksomhetens etablerte sikkerhetsnivå, og innenfor selskapets kriterier for akseptabel personellrisiko.

Dette vil forutsette:

  • Et godt arbeidsmiljø sikres gjennom tilrettelegging av god ergonomi, vern mot hørselskadelig støy, samt nødvendig vinterisering/værbeskyttelse av arbeidsplassene til personell som skal operere enheten.
  • Kaksbehandlingssystemet med tilhørende slanger og utstyr vinteriseres slik at de fungerer som forutsatt under de forventede klimatiske forhold.
  • Vinterisering av innretning og 3. parts utstyr i henhold til SUT-vedtak.

Lenke: SFTs vedtak (SFTs nettsted)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no