Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av reservekraftanlegget på Tjeldbergodden

Samtykke: Statnett SF har fått samtykke til fortsatt bruk av reservekraftanlegget på Tjeldbergodden.


Petroleumstilsynet (Ptil) ga i brev av 6.11.2007 samtykke til å ta i bruk Statnetts reservekraftverk på Tjeldbergodden (lenke). Dette samtykke forutsatte utslippstillatelse fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) som ble gitt med en varighet til 2010.

STF har nå gitt ny utslippstillatelse med varighet til 1.7.2014, og vårt nye samtykke reflekterer denne nye forutsetningen.

Kraftverket har vært i operativ beredskap fra 1. januar 2008. Anlegget skal kunne flyttes dersom det oppstår en svært anstrengt kraftsituasjon i en annen region i landet. Samtykket gjelder imidlertid bare for Tjeldbergodden.

Reserverkraftverket er av typen MobilePac fra Pratt&Whitney som kan fraktes med fly, og kan gi en effekt på opptil 150 MW.

Idriftsettelsen vil være knyttet til at det foreligger en svært anstrengt kraftsituasjon, og forutsetter at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom enkeltvedtak gir tillatelse til idriftsettelse.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |