Gå til hovedinnhold

Samtykke betyr tillit

Når en operatør vil starte aktivitet på norsk sokkel, må det innhentes samtykke fra myndighetene. Før en virksomhet kan endres vesentlig, må det også foreligge samtykke.


HMS-myndigheten sier ved utstedelse av samtykket at man har tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden.

Myndighetene avgjør i hvert enkelt tilfelle hvor omfattende og detaljert behandlingen av en samtykkesøknad skal være.

Avgjørende ved samtykkesøknaden er blant annet tidligere erfaringer med den aktuelle aktør, erfaringer med entreprenører som planlegges involvert i virksomheten, erfaringer med aktuelle prosjekt/innretning, fartøy, spesielle sikkerhets- og arbeidsmiljømessige utfordringer knyttet til aktiviteten, områdets miljøsårbarhet og kritikalitet av tidspunkt for igangsettelse av aktiviteten.

Etter at samtykke er gitt, kan myndighetene for eksempel foreta verifikasjoner for å få bekreftet at aktiviteten gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og forpliktelsene i samtykkesøknaden.

Samykkesøknaden er bindende, og ligger til grunn for myndighetenes tilsyn etter at samtykket er gitt. Skjer det endringer i virksomheten, skal myndighetene informeres. Det kan være aktuelt å utstede pålegg eller kreve at operatøren innhenter nytt samtykke dersom forutsetningene i tidligere gitte samtykker endres.

PS: Petroleumstilsynet publiserer artikler om alle samtykker vi gir på nettstedet vårt (se lenke i høyre spalte)