Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til Songa Management AS for Songa Trym

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Songa Management AS samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Songa Trym.


Songa Management AS fikk 15.2.13 samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Songa Trym.

Dette er SUT
En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretning er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet. SUT omfatter også selskapets system for styring av sikkerheten.

Ptil baserer vedtaket på opplysninger som søker gir i en egen SUT-søknad om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem.

Opplysningene verifiseres av Ptil gjennom utvalgte tilsynsaktiviteter. Når Ptil gir SUT skal alle sikkerhetskritiske avvik være rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Dersom innretningen opererer utenfor norsk sokkel, kan eier velge om SUT skal opprettholdes eller ikke. Dersom eier velger å opprettholde SUT, betinger det at eieren følger opp at forutsetningene for SUT til enhver tid er oppfylt.

Vedtak
Songa Trym og relevante deler av Songa Management AS sin organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Songa Management AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Om Songa Trym
Innretningen har tidligere fått samsvarsuttalelse (SUT) i 2009, da var innretningen operert av av Odfjell. Ved eierskifte må det søkes om ny SUT, som følge av at SUT også omfatter selskapets styringssystem.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden på Songa Trym gjennomførte Ptil tilsyn innenfor fagområdet boring og brønnteknologi.  

Les mer her:
Tilsyn med Songa Trym

Dokument:
Brev til Songa Management AS