Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til Songa Management AS for Songa Delta.

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt samsvarsuttalelse (SUT) for den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Delta.


Songa Management AS fikk 8.11.2012 samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Songa Delta.

Dette er SUT
En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretning er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet. SUT omfatter også selskapets system for styring av sikkerheten.

Ptil baserer vedtaket på opplysninger som søker gir i en egen SUT-søknad om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Dersom innretningen opererer utenfor norsk sokkel, kan eier velge om SUT skal opprettholdes eller ikke. Dersom eier velger å opprettholde SUT, betinger det at eieren følger opp at forutsetningene for SUT til enhver tid er oppfylt.

Fakta om Songa Delta
Songa Delta er en 3. generasjons flyttbar boreinnretning av typen Ocean Ranger, ferdigstilt ved Rauma Repola i Finland i 1981.

Innretningen er modifisert flere ganger, og er registrert i Norge med Det Norske Veritas (DNV) som klassifiseringsselskap. 

Vedtak
Songa Delta og relevante deler av Songa Management ASs organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Songa Management AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.
 

Brev til Songa Management AS med SUT

Journal 2012/586
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064