Gå til hovedinnhold

Sammen mot utstøting

I petroleumsnæringen har det vist seg å være langt mellom liv og lære når det gjelder å forebygge utstøting fra arbeidslivet for mennesker med nedsatt arbeids- og funksjonsevne.


Til tross for et godt rammeverk og en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA), gjenstår mye arbeid før man kan si seg fornøyd med situasjonen.

I 2007 tok Arbeids- og inkluderingsdepartementet initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom Ptil, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Målet er å bidra til at arbeidstakere med redusert arbeids- og funksjonsevne ikke skal gå fra arbeid til trygd.

Prosjektet bygger på erkjennelsen av at arbeidsgivers tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne, kan og bør bedres. I tillegg ser man at myndighetenes oppfølging av arbeidsgivernes innsats kan effektiviseres.

Etatene har i fellesskap kommet fram til konkrete områder for samarbeid som kompetanseutvikling, tilsyn, veiledning og erfaringsoverføring.

IA er HMS
Med utgangspunkt i en samarbeidsavtale mellom Ptil og NAV Rogaland, har NAV bidratt med kompetanse og rådgivning til Ptil i forbindelse med tilsyns- og informasjonsaktiviteter. Målet med aktivitetene har vært å bidra til at IA-arbeidet i næringen i større grad blir en del av det systematiske HMS-arbeidet.

Samarbeidet mellom NAV Rogaland og Ptil vil bli videreført og videreutviklet i 2009 - blant annet gjennom et seminar i mars 2009 (se lenkeboks).