Gå til hovedinnhold

Rørledningsseminar i Ptil

Som et bidrag til kontinuerlig forbedring, har sikkerhetsmyndighetene de siste ti åra invitert til seminarer for å dele kunnskap og erfaringer om rørledninger og stigerør. På årets seminar, 19. oktober 2011, samlet næringen seg om system- og helhetstenking for rørledningene i alle faser av virksomheten.


Ptils tilsynsdirektør Finn Carlsen understreket i sitt åpningsforedrag på seminaret at selv om både myndigheter og næring har stor interesse av å drøfte de største utfordringene på området, så kreves det hardt arbeid for å få positive utslag på risikonivået.

Kontinuerlig forbedring
Carlsen pekte på kontinuerlig forbedring som et sentralt prinsipp i sikkerhetsregelverket
- Dette stresser vi - fordi det å arbeide med sikkerhet handler om nettopp dette. Kontinuerlig forbedring forutsetter vilje til å dele kunnskap og bevissthet om bruk av den, sa han.

Carlsen fokuserte på rørledningenes sentrale funksjon i infrastrukturen på industrianlegg, både i forhold til ny teknologi og aldrende infrastruktur.
- Samme risikobaserte og helhetlige tilnærming til rørledningssystemene kreves i alle faser - fra utvikling, gjennom drift og til fjerning, understreket tilsynsdirektøren.  

Med henvisning til valget av systemvinklingen for seminaret, pekte han også på kompleksiteten i infrastrukturen – og behovet for systemintegritet.

Ny kunnskap – nye perspektiver
Ptils seminarleder, Trond Sundby, sørget for å lede deltakerne gjennom et tettpakket program med erfarne innledere både fra norske og internasjonale olje-, entreprenør- og konsulentselskaper og myndigheter. Dagen var preget av åpenhet både med hensyn til å dele erfaringer og det å utfordre på tvers av roller.

Som en illustrasjon på at man hele tida må være åpne for ny erkjennelse, opplyste én av innlederne at det den 19. oktober 2011 var 18 år siden Draugen startet produksjon. De fleste trodde at feltet i 2011 var klar for pensjonisttilværelsen, poengterte han, men Draugen skal nå i stedet få nytt og forlenget liv gjennom undervannsutbyggingen Linnorm.

Dette perspektivet ble også understreket av Sundby i hans oppsummering av dagen. Han pekte på viktigheten av å sikre ressurser og oppmerksomhet til det daglige vedlikeholdet, parallelt med det helhetlige systemperspektivet som må til for å ivareta hensynet til storulykkesrisiko.

På grunn av den internasjonale profilen på seminaret, ble alle innleggene holdt på engelsk. Se lenker til presentasjonene og annen relevant informasjon i høyre marg.


Kontaktinformasjon Petroleumstilsynet:
Trond Sundby
epost: trond.sundby@ptil.no

Kjell Arild Anfinsen
epost: Kjell-A.Anfinsen@ptil.no