Gå til hovedinnhold

Rørledninger: - Viktig med felles forståelse av regelverket

Petroleumstilsynets (Ptil) seminar om drift og inspeksjon av feltrørledninger viste at det er ulik tolking av regelverkets krav til innvendig inspeksjon av rørledninger. – Det er viktig at operatørene oppnår en mest mulig felles forståelse av regelverket, sier sjefingeniør Trond Sundby i Ptil.


Ptils seminar om drift og inspeksjon av feltrørledninger ble arrangert 9. desember. Presentasjonene fra seminaret, finner du til høyre.

Petroleumsregelverket (aktivitetsforskriften §47) setter krav til innvendig inspeksjon av rørledninger. Den første inspeksjonen skal gjennomføres i løpet av de to første årene etter at rørledningen er tatt i bruk.

Risikobasert
Kravet til innvendig inspeksjon framstår i dag som et risikobasert krav – ikke et absolutt krav. Ptil mener at kravet til førstegangsinspeksjon i første rekke må ses på som en verifikasjon av røret en har fått produsert, installert og testet før drift.

Ptil mener det er viktig at operatørene på norsk sokkel har en mest mulig lik forståelse av kravet, blant annet for å sikre likebehandling i tilfeller der det blir vurdert at innvendig inspeksjon, inkludert førstegangsinspeksjon ikke er nødvendig.

- Vi håper seminaret har bidratt til en klarere forståelse av kravet til innvendig inspeksjon, herunder begrepet førsteinspeksjon, sier sjefingeniør Trond Sundby i Ptil.

Strategier
I seminaret ble det blant annet presentert ulike strategier og teknologier for å ivareta integriteten til rørledninger.

- Gjennom beskrivelser av teknologier ble det vist at de utfyller hverandre og kan være med å verifisere hverandre. En må vite hva en skal se etter og hva som er de aktuelle farene/truslene, Når det gjelder sammenligning av resultat fra innvendige inspeksjoner ble det stilt spørsmål ved om dette kan standardiseres på noen som helst måte, oppsummerer Sundby.

- For CRA (Corrosion resistant alloys, rustfritt stål) trengs det fortsatt utvikling av teknologi for å få pålitelige resultat. Det er heller ikke full enighet om nytten av å inspisere CRA- rørledninger, sier han.

Integritet
En klar melding fra Ptil er at en i tidlig designfase må tenke behov og mulighet for innvendig inspeksjon/rensepigging. Det er også viktig å involvere aktuelle leverandører tidlig og ha en klar filosofi på hvordan integriteten for rørledningene skal styres.

Det er også viktig å vurdere tidlig om man har planer om å inspisere innvendig eller ikke. Dersom man ut fra risikovurderinger anser det som unødvendig å gjøre en innvendig inspeksjon slik det står i aktivitetsforskriften §47 er det viktig å involvere Ptil tidlig.
 

Kontaktinformasjon
Trond Sundby, sjefingeniør
epost: trond.sundby@ptil.no