Gå til hovedinnhold

Risikoutsatte grupper: Forskjell på folk

Det er ikke for alle likt. Tilsyn med risikoutsatte arbeidstakergrupper viser store forskjeller mellom entreprenøransatte og ansatte i operatørselskap. Entreprenørgruppen trekker ofte det korteste strået.


Ptil gjennomførte høsten 2008 tilsyn med seks operatører og sju entreprenører (se lenke i høyre spalte). Hensikten var å se på hvordan selskapene identifiserer og følger opp risikoutsatte arbeidstakergrupper. Resultatene har bidratt til økt erkjennelse av at risikoforhold for enkelte grupper ikke blir fulgt opp på en tilstrekkelig måte, og at dette særlig gjelder ansatte i entreprenørselskapene.

- Nå forventer vi at næringen tar ulikhetene på alvor og utvikler tiltak som ivaretar alle, sier sjefingeniør Irene B. Dahle, som ledet tilsynet.

Kvalitetsforskjeller
- Tilsynet viser at det er store kvalitetsforskjeller på kartlegginger og risikovurderinger. Entreprenørene kommer systematisk dårligere ut i forhold til styringselementer som kartlegging, oppfølging av arbeidsbetinget sykdom og utvikling og oppfølging av tiltak, opplyser Dahle.

- For eksempel er det karakteristisk at operatørgruppene har integrerte systemer for å gjøre risikovurderinger, mens slike systemer i mindre grad er innarbeidet i entreprenørenes styringssystemer, utdyper hun.

- Vi så også i tilsynet at operatørgruppene har etablert metoder og prosedyrer for å planlegge, gjennomføre og følge opp kartlegginger og risikovurderinger – mens det i mindre grad er etablert tilsvarende hos entreprenørene, legger hun til.

Bekymringsfullt
Ptil vet at noen arbeidstakere er mer utsatt for risiko enn andre. Overflatebehandlere, mekanikere, forpleiningsansatte og personell innen brønnservice er eksempler på grupper med mange risikofaktorer i arbeidsmiljøet; støy og vibrasjoner, kjemikalier, tungt manuelt arbeid og vanskelige arbeidsstillinger. Disse arbeidstakerne kan pådra seg skader og sykdom dersom risikoen ikke håndteres godt og robuste barrierer ikke er på plass.

- Det er bekymringsfullt å se svikt i den grunnleggende styringen som skal sikre alle et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er også bekymringsfullt at svikten er størst i entreprenørsegmentet, en gruppe som i utgangspunktet også har flest risikofaktorer i sitt arbeidsmiljø.

Må jobbe sammen
Målet er at bransjen nå skal satse mer på å identifisere og følge opp arbeidstakergrupper som er utsatt for risiko - gjerne ved å utvikle risikoprofiler som kan bedre forståelse av det samlede risikobildet.

- Næringen må i større grad også se på hvordan ulike rammebetingelser, for eksempel arbeidstidsordninger og kontraktsforhold, påvirker risiko, sier Dahle.

- Alle er enige om at rammebetingelser har betydning for risiko, men få er i stand til å gi en samlet vurdering av hvilke sammenhenger som finnes. Her ønsker Ptil å bidra til å vurdere egnede modeller og metoder som selskapene kan bruke i sitt risikoreduserende arbeid.

Dahle framholder at operatørselskapene og entreprenørselskapene sammen har en jobb å gjøre for å videreutvikle rammebetingelser som kan understøtte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle grupper.

Hovedprioritering
- Vi forventer at næringen bruker kunnskapen om forskjellene mellom operatør- og entreprenøransatte til forbedring, og at oppmerksomheten og tiltakene rettes mot gruppene som har høyest risiko.

- Risikoutsatte grupper er blant Ptil hovedprioriteringer for 2009, som i 2008. Vi vil med andre ord opprettholde søkelyset på temaet - i form av tilsyn, ved hjelp av erfaringsoverføring i en samlet næring og ved å påpeke forskningsbehov, sier Dahle.

Av Kristin Hoffmann