Gå til hovedinnhold

Risikoreduksjonsprosesser (ALARP) i petroleumsnæringen - gjennomgang av selskapenes dokumentasjon og praksis

Rammeforskriften § 9 om prinsipper for risikoreduksjon gir føringer for selskapene til å etablere prosesser for å redusere risikoen innenfor helse, miljø og sikkerhet utover et etablert minimumsnivå så langt det er praktisk mulig. Disse prosessene omtales ofte som ALARP-prosesser.


I 2005 startet Petroleumstilsynet et prosjekt for å etablere en oversikt over hvordan næringen forstår disse føringene, og hvordan de praktiseres.

Prosjektet ble gjennomført i form av gjennomgang av utvalgte selskapers styrende dokumenter og møter med selskapene. Preventor har hatt oppdraget med å bistå Petroleumstilsynet med faglige drøftinger, gjennomgang og vurdering av dokumenter, møteledelse og skriving av rapport som dokumenterer erfaringene fra prosjektet.

Denne gjennomgangen viser at det er stor variasjon med hensyn til hva selskapene legger i ALARP-begrepet og hvordan de gjennomfører prosessene.

Dokumentasjon fra ALARP-vurderinger er et av de forhold som de fleste selskaper finner utfordrende, selv de som har brede beslutningsprosesser.

Andre utfordringer som er identifisert gjennom prosjektet er blant annet knyttet til:

  • hvordan beskrive ALARP-vurderinger i prosjekter
  • hvordan, og hvor detaljert resultater fra ALARP-vurderingene dokumenteres
  • hvordan gode ALARP-prosesser i ulike prosjekt- og driftsfaser gjennomføres
  • hensiktsmessigheten av de metoder og teknikker næringen benytter i dag for å identifisere tiltak og alternative løsninger

Petroleumstilsynet vil ta nødvendige initiativer for å jobbe videre med disse utfordringene i dialog med næringen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Elin Witsø, tilsynskoordinator
E-post: Elin.Witso@ptil.no