Gå til hovedinnhold

Risikoen for storulykke øker på norsk sokkel

Risikoen for at en storulykke skal inntreffe på norsk sokkel, er økende. Utviklingen i antall uønskede hendelser knyttet til gasslekkasjer, brønnspark og skader på bærende konstruksjoner gir størst grunn til bekymring. Dette er blant konklusjonene i rapporten "Utvikling i risikonivå på norsk sokkel. Fase 3 – 2002".


Rapporten ble presentert på en pressekonferanse i OD fredag 25. april.

Oljedirektoratet igangsatte prosjektet "Utvikling i risikonivå på norsk sokkel" i 1999/2000, og resultatene blir presentert i årlige rapporter. Prosjektets mål er å utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel.

Metodene som anvendes i prosjektet baseres blant annet på hendelsesrelaterte indikatorer og samfunnsvitenskapelige analyser.

Formålet med risikonivåprosjektet er å:

  • bidra til å identifisere områder som er kritiske for arbeidsmiljø og sikkerhet
  • sette fokus på industriens oppfølging av trender og analyser

I prosjektet blir definerte fare- og ulykkessituasjoner ("DFU-er") og arbeidsulykker registrert, analysert og vurdert. Nytt av året er at det er det utviklet risikoindikatorer som dekker all relevant helikoptertransport av personell. Dette er utarbeidet i nært samarbeid med Luftfartstilsynet og helikopteroperatørene på norsk sokkel.

I fase 3 er det også gjort en mer omfattende datainnsamling av hendelser knyttet til fallende gjenstander, samt en analyse av barrierers effekt for å hindre storulykker. I tillegg er det i fase 3 gjennomført seminarer med blant andre linjeledere og verneombud.

Gasslekkasjer bekymrer
Det er få indikatorer som viser klar og positiv reduksjon, mens det er flere viktige bidrag til storulykkesrisiko som viser tydelig økning. De tre hendelsestypene som i 2002 har gitt de klart største bidragene til totalindikatoren for tap av liv ved storulykker er hydrokarbonlekkasjer, brønnspark og konstruksjonssvikt.

I perioden 1996-2002 har det vært totalt 228 betydelige hydrokarbonlekkasjer fra faste- og flyttbare innretninger på norsk sokkel. Ingen av gasslekkasjene er blitt antent. Likevel gir antallet gasslekkasjer grunn til bekymring, fordi potensialet for en alvorlig ulykke ved antenning er så stort.

Oljedirektoratet vil derfor om kort tid kalle inn ledelsen i operatørselskapene på norsk sokkel og be dem sette opp forpliktende reduksjonsmål og en plan for å nå disse målene. I tillegg har OD allerede besluttet at alle større gasslekkasjer skal granskes av OD.

Lyspunkter
Antallet kollisjoner med feltrelatert trafikk (service- og forsyningsfartøyer) økte kraftig fram til år 2000. I årene 2001 og 2002 har det vært en betydelig reduksjon av denne type hendelser, særlig for flyttbare enheter. Vurdering av innsamlede data tilsier at Statoils prosjekt 'bedre fartøysikkerhet' er en vesentlig faktor i dette bildet.

Årets rapport omfatter all persontransport med helikopter relatert til petroleumsvirksomheten. Helikopterrelatert risiko er belyst for perioden 1999 til 2002. Det kan observeres en nedgang i antall hendelser, men nedgangen er ikke statistisk signifikant. Relativt sett er det de mest alvorlige hendelsene som det er færre av, noe som kan indikere en positiv utvikling.

Færre personskader – to dødsulykker
I 2002 ble det registrert 50 alvorlige personskader på norsk sokkel. Det er en liten nedgang i forhold til 2001 (60). Frekvensen av alvorlige personskader på innretningene er på nivå med snittet de siste 10 år. Antallet bore- og brønnrelaterte skader har vist en markant nedgang, og har omtrent samme ulykkesfrekvens som skader knyttet til drift/vedlikehold/konstruksjoner.

Det understrekes imidlertid at den positive utviklingen innen personskader de siste par årene ikke avspeiles i antall omkomne i arbeidsulykker i 2002, som er det høyeste siden 1993.

Dødsulykkene på Byford Dolphin 17. april og Gyda-innretningen 1. november gir dystre påminnelser om at det er små marginer som avgjør utfallet av uønskede hendelser.

Fallende gjenstander
I fase 3 er det gjennomført en omfattende datainnsamling av fallende gjenstander. Totalt 267 små og store hendelser i 2002 er innrapportert og vurdert. Analysen viser at i 80 prosent av hendelsene ble det påvist brudd eller svekkelse av mer enn en barriere.

Begge dødsulykkene i 2002 ble direkte eller indirekte forårsaket av fallende gjenstander. Det understreker behovet for at næringen prioriterer tiltak for å redusere hyppigheten av ulykker og tilløp med fallende gjenstander.

I sine tilsyn vier OD dette området stor oppmerksomhet. Samarbeidsprosjektet "Samarbeid for sikkerhet" har også opprettet en egen arbeidsgruppe knyttet til fallende gjenstander.

God, men skjør tillit
Som en del av risikonivåprosjektet har OD i 2002 arrangert to seminarer med offshore verneombud og linjeledere. Formålet var å finne bakgrunn for svarene i spørreskjemaundersøkelsen som ble gjennomført i 2001. Under seminarene kom det fram mange eksempler på situasjoner og forhold som kan ligge bak de ulike svarene i spørreskjemaundersøkelsen.

Også i fase 3 er det gjennomført dybdeintervjuer med utvalgte nøkkelpersoner. Hovedinntrykket fra intervjuene er at risikonivået vurderes å være på samme nivå som 2001. Det gis uttrykk for en klar skuffelse over utviklingen innen kran og løft, og over at arbeidet som er nedlagt det siste året ikke har gitt flere konkrete resultater.

Videre uttykkes det en bekymring for tap av kompetanse i forbindelse med at flere rigger går i opplag. Alle som ble intervjuet mener at en god HMS-kultur er viktig. Det er imidlertid ulikt syn på hva som menes med en god HMS-kultur, og hvilke tiltak som skal til for å skape en slik kultur.

Tilliten og samarbeidet mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene karakteriseres som godt, men partene påpeker at dette er et samarbeid som lett kan svekkes. Flere uttrykker bekymring for at den generelle nedgangen i industrien kan sette en stopper for mange av de positive HMS-tiltakene som bransjen jobber med.

Oljedirektoratet understreker at samarbeidsfora som "">Sikkerhetsforum" og "Samarbeid for sikkerhet" er viktige arenaer for å sikre at tilliten mellom partene opprettholdes og videreutvikles.

- Store utfordringer
- Denne rapporten bekrefter en tendens vi har observert, nemlig at risikoen for storulykker er økende. Det er bekymringsfullt. På den andre siden er ikke endringene dramatiske, men rapporten viser at vi har store utfordringer også på norsk sokkel når det gjelder å bedre sikkerheten, sier oljedirektør Gunnar Berge.

Han understreker det unike i at OD gjennom risikonivåprosjektet ikke nøyer seg med å registrere hendelser og nestenulykker, men også prøver å finne indikatorer som tidlig kan identifisere risikoen for storulykker for en hel industrisektor.

- Risikonivåprosjektet gir oss også mulighet til å måle utviklingen over tid, og kan hjelpe oss til å forebygge storulykker fordi det gir oss og næringen mulighet til å sette inn ressursene der de har mest effekt. Dette gjør risikonivåprosjektet unikt, ikke bare i petroleumssektoren, men generelt både her til lands og internasjonalt, sier Berge.

Både sammendragsrapport og hovedrapport er lagt ut på Oljedirektoratets nettsider. Engelsk versjon av sammendragsrapporten vil bli publisert på ODs nettsider i siste halvdel av mai.


Kontaktpersoner i OD
Eldbjørg Vaage Melberg
Senior informasjonsrådgiver
Telefon: 957 00 320

Øyvind Tuntland
Assisterende direktør
Telefon: 51 87 62 07