Gå til hovedinnhold

Risiko knyttet til gassutslipp under vann

Kjenner vi godt nok hvordan et gassutslipp under vann oppfører seg, opp gjennom vannsøylen og over havoverflaten? Fire selskaper har simulert den samme testcasen - med noe avvikende svar.
Temaet er belyst både gjennom seminar i Ptil i november 2006 og i en rapport som SINTEF har utarbeidet på oppdrag fra Ptil.


 

Om rapporten "Risiko knyttet til gassutslipp under vann"

Denne rapporten oppsummerer et prosjekt Petroleumstilsynet gjennomførte i 2006 rettet mot gassutslipp under vann og risiko knyttet til slike hendelser. I særlig grad er arbeidet rettet mot selve utslippsscenariet; fra lekkasje/brudd på trykksatt rørledning på havbunnen, gassens strømning/spredning i vannmassene opp gjennom vannsøylen og etterfølgende spredning i luft over havflaten.

Det er foretatt uavhengige beregninger for å undersøke i hvilken grad resultatene avviker fra hverandre. Det konkluderes med at avvikene er for store og at det bør arbeides videre for å avdekke de underliggende årsakene til ulikhetene.

 

Om seminaret i Ptil 15. 11. 2006:

 • Se lenker til presentasjonene nederst på siden.

Petroleumstilsynet presenterte onsdag 15.november deler av prosjektet "Risiko knyttet til gassutslipp under vann." Under seminaret med samme overskrift viste selskapene sine metoder, modeller og resultater av en på forhånd definert oppgave/testcase.

Det ble også gitt eksempler på hvordan innretninger og mennesker om bord blir eksponert for gass ved ulike typer utslipp. I tillegg ble det drøftet hvor langt industrien er kommet i å beherske dette fagområdet, og hvilke områder som krever avklaring eller forbedring av metoder og modeller. Selskapene er allerede i en god, åpen dialog om disse utfordringene.

Behov for kunnskap
Utgangspunktet for oppgaven var å beregne gassens utbredelse på overflaten etter brudd i en rørledning. Selskapene beskrev hvordan skyen ville oppføre seg (høyde og lengde) på grunnlag av karakteristikker som størrelsen på utslippet, vanndyp og vindhastighet. Oppsummeringen viser at svarene varierer, og at det er et forbedringspotensial når det gjelder metoder og beregningsmodeller.

Flere hendelser de seinere årene aktualiserer behovet for bedre innsikt i hvordan et utslipp av hydrokarboner under vann oppfører seg. Eksempler er brudd på gasseksportledning fra Jotun A i august 2004, og undervanns gassutblåsning fra brønn på Snorre A i november samme år.

Redusere usikkerhet
Hensikten med prosjektet er blant annet å redusere usikkerhet, og lære av hverandres beregningsmetoder. Det er også et mål å få kartlagt de metodene som er utviklet for å beskrive forløpet av et gassutslipp, og gassens spredning i luft. I så måte er det nytt at flere selskaper simulerer den samme oppgaven uavhengig av hverandre - og på den måten tester ulike beregningsmodeller.

I løpet av dagen ble det også gitt eksempler på hvordan installasjoner og mennesker om bord blir eksponert for gass ved ulike typer utslipp. I tillegg ble det drøftet hvor langt industrien er kommet i å beherske dette fagområdet, og hvilke situasjoner som særlig krever kunnskap.

Selskapene som deltok i testcasen var DNV, Scandpower, Safetec og Lilleaker. I tillegg beskrev SINTEF en modell for å beregne strømning og spredning av gass i vannsøylen, og overgangen hav/luft.
Hele prosjektrapporten vil være ferdig innen utgangen av 2006, og i tillegg inneholde temaene:

 • Lekkasje/deteksjon og lokalisering av lekkasjen.
 • Krefter på fartøy eller andre objekter i gasstrømmen
 • Antenning
 • Beredskap
 • Når fartøy og andre innretninger blir eksponert for gass

Lenker: (pdf)

 • Program

 • Likelydende brev til operatører og redere

 • Hendelse med gassutslipp under vann, Kjell Arild Anfinsen, Ptil

 • Risiko knyttet til gassutslipp under vann, Odd J. Tveit

 • Strømning og spredning av gass i vannsøylen og overgangen hav/luft, Øistein Johansen, SINTEF

 • En orientering om "testcase", Odd J. Tveit

 • Avslutning, Odd Tjelta, Ptil

  De fire selskapenes presentasjoner:

 • DNV (ppt)

 • Lilleaker (pdf)

 • Safetec (ppt)

 • Scandpower (ppt)

  Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
  Inger Anda, pressetalskvinne
  E-post: inger.anda@ptil.no
  Telefon: 970 54 064